Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Du som fyllt 70 år kan börja boka tid för coronavaccinering den 2 mars

Ring till Du som fyllt 70 år kan börja boka tid för coronavaccinering den 2 mars
Telefontider
måndag 08:00-12:00
tisdag 08:00-12:00
onsdag 08:00-12:00
torsdag 08:00-12:00
fredag 08:00-12:00
Du som hör till aktuell vaccineringsgrupp (se nedan) kan boka tid. Bokning sker endast via webbtidsbokningen eller detta telefonnummer. Du ringer en telefonsvarare. Ditt samtal sätts i kö och ÅHS personal ringer upp dig. Följ svararens instruktioner.
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1A, ingång via ÅHS konferenscenter (mittemot Doktorsvägen 1C - se kartan)
I februari är vaccinationen öppen på lördagar och söndagar.

ÅHS började vaccinera mot covid-19 den 4 januari och följer den prioritetsordning som THL har fastslagit - denna information är från THL:s webbplats:

Coronavirusvaccinet kan tas av alla som fyllt 16 år och som vill bli vaccinerade. 

Eftersom vaccinmängden är begränsad i början erbjuds vaccinet först till personer med större risk att insjukna i en allvarlig form av coronavirussjukdomen eller att bli utsatta för viruset till exempel i sitt arbete. 

THL rekommenderar att vaccinationsanordnarna erbjuder coronavacciner i följande ordning:

1. Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar covid-19 patienter samt personal och klienter på dygnet runt boende  

 1. Personal på intensivvårdsavdelningar
 2. Personal på vårdavdelningar och joursavdelningar som vårdar patienter som konstaterats eller misstänkts ha covid-19 samt personal inom prehospitala akutvården.
 3. Personal på infektionsmottagningar som vårdar patienter som konstaterats eller misstänkts ha covid-19 patienter, personal som tar coronaprov och laboratoriepersonal som gör coronavirusdiagnostik.
 4. Boende och personal inom heldygnsomsorgen, dvs. socialvårdens serviceboende och institutionsvårdens verksamhetsenheter med heldygnsomsorg för äldre 
 5. Kritisk social- och hälsovårdspersonal i begränsad omfattning, t.ex. personal på organtransplantationsenheter.

Med kritiska personer som nämns i punkt 1.5. avses personal inom sjukvården, vars sjukfrånvaro utgör en risk för att en del av sjukhuset kritiska funktioner inte kan utföras, och som inte lätt kan ersättas med vikarier. Sjukhusets ledning avgör vilka som hör till gruppen.

2. Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom samt personal inom social- och hälsovården

Äldre personer har stor risk att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. Också vissa grundsjukdomar ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. Eftersom det nu används olika vaccin för olika åldersgrupper, kommer man effektivare åt att vaccinera de personer som har mycket stor risk att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att personer i terminalvård inte vaccineras. När det gäller vaccinering av personer som är svaga och sköra görs på individuell basis med den vårdande läkaren tillsammans med den som ska vaccineras och anhöriga.              

Alla personer i samma hushåll som fyllt 70 år kan vaccineras samtidigt, enligt den äldstas vaccineringstur, ifall detta är i praktiken möjligt att genomföra. 

2.1 Äldre personer och personer som har grundsjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom:

 • alla 80-åringar och äldre samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll*
 • alla 75–79-åringar samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll*
 • alla 70–74-åringar samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll* 
 • 16-69-åringar som har en grundsjukdom som märkbart ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom
 • 18-69-åringar som har en grundsjukdom som ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom

Vaccinationsordningen för personer med risk för allvarlig coronavirussjukdom

Institutet för hälsa och välfärd har preciserat de medicinska riskgrupperna vid coronavirusvaccination (THL:s meddelande).
 

2.2 Personal inom social- och hälsovården

Institutet för hälsa och välfärd påpekar 19.2.2021 att fortsatt vaccinering av personal som hör till denna grupp är emot statsrådets förordning. Vaccinationerna av nya personalgrupper inom social- och hälsovården bör nu avbrytas tills tillgängligheten på vaccin märkbart ökar. 

Vaccinerna bör nu riktas till äldre personer och personer som hör till riskgrupperna.

Vi återkommer till punkt 2.2 i vaccinationsordningen, då tillgången på vacciner ökar och då vi vet när vaccinationerna av personal inom hälso- och sjukvården kan fortsätta. Också de övriga grupperna i vaccinationsordningen preciseras senare. 

3. Övrig befolkning

I vaccinationsordningen har man nu definierat de grundsjukdomar som man på basen av forskning vet att mest ökar risken för att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. Vaccinationsordningen preciseras senare. Då vi till Finland får märkbart större mängder vaccin, utökas vaccinationerna av hela den vuxna befolkningen.

Barn vaccineras inte ännu, eftersom det ännu inte finns tillräckligt med data gällande vaccinering av barn.

Länk till Stadsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer:
Frivilliga coronavirusvaccinationer med vacciner som fått försäljningstillstånd inleds bland yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården (SHM)

Mera information

Läs mer om prioritetsordningen på THL:s webbplats

Läs mer om riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom på THL:s webbplats

Just nu vaccinerar vi

Personer som är 70 år eller äldre. Du kan boka via webbtidsbokningen eller ringa. Webbtidsbokningen fungerar endast för de som redan fyllt 70 år.

Du som fyllt 70 år och bor i skärgården (Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga) behöver kontakta din hälsovårdare i kommunen för att reservera vaccin senast tisdagen den 9 mars.

Du som hör till medicinsk riskgrupp kan ännu INTE boka tid per telefon. ÅHS meddelar så snart bokningen öppnar. ÅHS har börjat vaccinera några av dessa grupper  - de har fått kallelse men resten ska boka sin tid själva så snart bokningen öppnar.

ÅHS vaccinerar även äldre som stadigvarande vistas på Åland men är mantalsskrivna på annan ort - detta för att undvika att personer som hör till riskgrupp måste resa för att få sitt vaccin.

Även personer i samma ålderskategori som är inskrivna i hemsjukvården är välkomna eftersom detta vaccin inte kan tas med på hembesök. De som behöver hembesök blir vaccinerade senare med en annan typ av vaccin.

 • Coronavaccin ges enligt en nationell prioriteringsordning, se "Vaccinationsordning och riskgrupper vid covid-19" ovan.
 • Om du önskar vaccin och hör till en prioriterad grupp bokar du själv tid när din grupps tur kommer. 
 • Vaccinet är gratis.
 • ÅHS vaccinerar personer som stadigvarande vistas på Åland.

Vaccinering av riskgrupper

THL har bestämt i vilken ordning coronavirusvaccin erbjuds personer under 70 år som lider av olika underliggande sjukdomar. Listan grundar sig på en medicinsk riskbedömning och målet är att erbjuda coronavaccin i så rättvis ordning som möjligt åt dem som behöver det mest.

ÅHS kallar vissa som hör till medicinsk riskgrupp medan andra ska boka tid själv. ÅHS meddelar när du som hör till riskgrupp kan börja boka tid.

Tidtabell för coronavaccineringen

Målgrupp för vaccination Vaccinerade - cirka (dos 1) Tidtabell
Prioriterade personalgrupper inom ÅHS 100 % Påbörjades 4.1.2021
Personal inom äldreomsorgen 100 % Påbörjades 19.1.2021
Boende i äldreomsorgens dygnetruntvård 100 % Påbörjades 19.1.2021

Personer 80-plus och deras närståendevårdare (se förklaring ovan)

90 % Påbörjades 30.1.2021
Personer 75–79 år och deras närståendevårdare
 
20 % Påbörjades 20.2.2021
Personer 70–75 år och deras närståendevårdare
 
0 % Planeras beroende på vaccintillgången,
mars 2021
Personer yngre än 70 år som hör till medicinsk riskgrupp 1 5 % Påbörjades 22.2.2021
Personer yngre än 70 år som hör till medicinsk riskgrupp 2 0 % Planeras beroende på vaccintillgången,
april 2021
Vaccinering av övrig befolkning 0 % Planeras våren 2021

Gör så här när du kommer för vaccinering

Vi ber dig följa detta för att vaccineringen ska bli så säker och snabb som möjligt:

 • Kom på bokad tid och bara om du är frisk.
 • Använd munskydd eller mask.
 • Desinficera händerna när du kommer och när du går.
 • Håll avstånd till andra (mer än två meter) när du väntar.
 • Ta med FPA-kort eller annat ID-kort. Ta fram det när du väntar.
 • Klä dig så att det är lätt att komma åt din överarm.
 • Efter vaccinationen måste du vänta 15 minuter.
   

Mera information om vaccinet

Läs mer om vaccinet på THL:s webbplats

Detaljbild av hand som håller i vaccineringsspruta - blå bakgrund med stora coronavirus.

Så här många är vaccinerade på Åland

 
Antal dos 1 Procent
3 375 13,6 %

Uppdaterad 1.3.2021 (uppdateras måndagar, procenten är beräknad på befolkningsmängd 24 800, dvs. vaccinationsgruppen, antal personer över 16 år skrivna på Åland)

Så här många är vaccinerade i hela Finland (THL:s karta)

Publicerad 21.1.2021
Uppdaterad 1.3.2021