Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Patientens rättigheter

Vår ambition är att ge god och individuell vård till alla våra patienter. Det är viktigt för oss att du får den vård och omsorg du behöver och att du känner dig nöjd. Trots det uppstår ibland missförstånd och konflikter i vård och behandling.

Beställning av egna patientuppgifter

Om behov uppkommer för dig som patient att se din egen patientjournal ska du skriva ut och fylla i en beställningsblankett. Du kan beställa utdrag ur patientjournalen från hälsocentral eller hälso- och sjukvårdsmottagning samt från specialsjukvården. Tänk på att skicka in beställningen i god tid innan du behöver journalutdraget eftersom hanteringen av ditt ärende kan ta några dagar.

Om du beställer utdrag ur ditt barns journal och barnet är över 15 år behövs barnets underskrift.

Blanketten sänder du till:

Ålands hälso- och sjukvård, Journalarkivet, PB 1055, 22111 Mariehamn.

Blanketten finns att skriva ut under rubriken Blanketter.

Begäran om logguppgifter ur patientregistret

Du kan även begära ut logguppgifter ur den elektroniska patientjournalen/-registret om du av någon orsak har behov av att se vem som tagit del av vilka uppgifter.

Använd då blanketten för "Begäran om logguppgifter ur patientregistret" och skicka den underskriven till:

Ålands hälso- och sjukvård, chefläkarens kansli, PB 1055, 22111 Mariehamn. 

Om du efter att ha tagit del av logguppgifterna gällande din patientjournal/register anser att det finns misstankar om sekretessbrott har du rätt att begära om utredning av logguppgifter. Använd då blanketten "Begäran om utredning av logguppgifter vid misstanke om sekretessbrott".

Skriftlig anhållan med motivering skickar du till:

Ålands hälso- och sjukvård, Chefläkaren, PB 1055, 22111 Mariehamn

Anmärkningar och synpunkter

De flesta problem är lättast att lösa med direkt kommunikation med den som vårdat dig. Vänd dig därför direkt dit om det är möjligt. Om det inte hjälper kan du kontakta närmaste högre chef, det vill säga avdelningsskötare, överskötare eller klinikchef. Om anmärkningen rör en klinikchef kan du kontakta chefläkaren.

Klagomål

Ifall du inte är nöjd med resultatet av anmärkningen kan du lämna in ett klagomål. Ett klagomål riktar du till Ålands landskapsregering.

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. 

Information om tystnadsplikt och samtycke till samarbete mellan verksamheter

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att personal som får veta något om din eller ditt barns hälsa, ekonomi eller annat som hör till ert privatliv inte får prata med någon annan om det. Information om dig eller ditt barn är sekretessbelagda handlingar och de får inte heller lämnas ut till andra.

En yrkesperson får prata med någon annan i personalen inom samma verksamhet – men bara om det är nödvändigt för att ordna så att du eller ditt barn ska få den vård som man enligt lagen har rätt till. Det betyder till exempel att en läkare får diskutera behandlingen för dig eller ditt barn med en kollega som är delaktig i vården.

Ibland vet andra mindre än man tror

Tystnadsplikten gör att man kan känna sig trygg med att information inte sprids till fler än de som verkligen behöver ha den för att kunna hjälpa till. Men ibland kan tystnadsplikten också göra att andra verksamheter har mindre kunskap om situationen och vilken hjälp som behövs än vad man förväntar sig.

Samtycke i samband med vård av barn och unga

I vården av barn och unga är det ofta viktigt att vi samarbetar med barnomsorg, skola eller socialvård för att kunna hjälpa till på bästa sätt. För att göra det behöver vi båda vårdnadshavarnas samtycke.

Läs mer om tystnadsplikt och samarbete på Ålands landskapsregerings webbplats

För att samtycket ska vara tydligt för alla som är inblandade är det bra att lämna det skriftligt. Blanketten "Samtycke till samarbete mellan verksamheter" finns att skriva ut under rubriken Blanketter.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Blanketten "Återtagande av samtycke" finns att skriva ut under rubriken Blanketter.

Du kan även vända dig till klient- och patientombudsmannen.

Klient- och patientombudsmannen

Om du har synpunkter eller frågor angående vården ska du alltid kontakta patientombudsmannen. Ombudsmannen ger patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av klient- och patientlagen samt informerar om patientens rättigheter.

Läs mer om Patienträttigheter på klient- och patientombudsmannens webbplats

Patientförsäkringscentralen

Patientförsäkringscentralen prövar om du har rätt till ersättning enligt patientskadeförsäkringen. Försäkringen gäller när du drabbats av en skada i samband med en behandling på sjukhus, vid läkarmottagning eller hos tandläkaren. Den gäller också skador i samband med undersökningar och transporter.

Blanketter finns hos socialkuratorerna och hos patientombudsmannen. De hjälper dig att fylla i dem.

Publicerad
Uppdaterad