Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Coronavirus, covid-19 (Sars-CoV-2)

Gör så här vid misstänkt coronavirussjukdom

 • Symtomen vid insjuknande kan vara nytillkommen sjukdomskänsla, feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd eller förlust av lukt- eller smaksinnet.
 • Vid symtom rekommenderas du stanna hemma tills symtomen har minskat tydligt och du inte längre har feber. Vanligtvis tar det 3–5 dagar. Arbetsplatserna kan ge egna anvisningar t.ex. inom vårdyrken.
 • Kom ihåg god hand- och hosthygien.

Munskydd

På Åland råder ingen allmän rekommendation om munskydd. Användningen av munskydd är frivillig.

Bedöm vilken risk du medför om du är sjuk; använd vid behov munskydd och håll avstånd om du har symtom och måste använda kollektivtrafik, besöka matbutik, apotek eller liknande. Undvik helst besök till personer som pga. hög ålder (i synnerhet de som är >80 år eller bor på serviceboende), sjukdomar eller deras behandling har risk för allvarlig coronavirussjukdom, medan du är sjuk.

Munskydd rekommenderas bäras av patienter med symtom på luftvägsinfektion som behöver uppsöka vård vid akuten och hälsocentralen i synnerhet under de tider på året då det förekommer rikligt med luftvägsinfektioner.

Om du hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom kan du också efter eget omdöme använda engångs-munskydd när du besöker våra mottagningar eller besöker på platser där det är svårt att hålla avstånd, i synnerhet under de tider på året då det förekommer rikligt med luftvägsinfektioner.

Provtagning och vaccin

 • Bara vissa grupper rekommenderas provtagning. Se nedan!
 • Om den som skall vaccineras nyligen haft covid-19 ges höstvinterns boosterdos vaccin tidigast tre månader efter genomgången sjukdom. 

Coronavaccinering 

Vidare information om viruset hittas på THL:s hemsida

Egenvård vid luftvägsinfektion och covid-19 

Egenvård vid luftvägsinfektion (hälsobyn) 

Institutet för hälsa och välfärd

Ring om du har svåra symtom, har risk för allvarlig coronavirussjukdom och hör till målgrupp för Paxlovid-behandling (se nedan) eller har risk för blodpropp/trombos (se nedan)

Ring Sjukvårdsupplysningen telefonnr 018–535 117 alla dagar kl 08.00-20.00.

Om du har allvarliga symtom (ex. kraftigt försämrat allmäntillstånd eller andnöd) kontaktar du akuten och i nödfall kontaktar du alarmcentralen 112.

Test för coronavirus

Hemtest

· De som vill får testa sig hemma, men endast vissa riskgrupper rekommenderas provtagning (se nedan). Om du fått symtom, men hemtest varit negativt kan du upprepa provet efter 1–2 dygn. Följ noggrant de anvisningar som testtillverkaren angett! THL:s info om hemtest

Följande riskgrupper rekommenderas test för covid-19 vid misstänkta symtom

(dessa erbjuds också testning inom hälso- och sjukvården):

· Du har blivit rekommenderad att gå på test av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller · Tillhör riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom och inte har möjlighet till hemmatest och/eller har allvarliga symtom eller

· Är minst 18 år och pga risk för allvarlig coronavirussjukdom hör till målgrupp för Paxlovid-behandling (se nedan) eller

· Har hög risk för blodpropp pga. riskfaktorer eller är gravid eller nyligen fött barn (se nedan för närmare beskrivning)

För att boka test vid ÅHS måste man kontakta sjukvårdsupplysningen först för bedömning.

Du som har covid-19

Paxlovid -läkemedelsbehandling vid konstaterad covid-19

Paxlovid (nirmaltrevir + ritonavir) är ett läkemedel i tablettform som minskar risken för utveckling av svår covidinfektion vid tidigt insatt behandling. Paxlovid är avgiftsfritt och läkemedlet ordineras av läkare och ges ut via hälsocentralen eller akutmottagningen. Se nedan för information om vilka som kan vara

aktuella för behandling! Om du tror att du kan vara aktuell för Paxlovid-behandling ska du ringa Sjukvårdsupplysningen telefonnr 018–535 117 alla dagar kl 08.00-20.00!

Du kan vara aktuell för behandling med Paxlovid i hemmet om:

 • Hemmatest eller laboratorietest (på hälsocentral eller sjukhus) är positivt (behandling kan påbörjas på basen av positivt hemmatest, men diagnosen bör bekräftas med laboratorietest) OCH
 • Färsk infektion misstänks på basen av symtom OCH
 • Du har haft symtom i mindre än 5 dygn (Paxlovid kan påbörjas även efter 5 dygn hos patienter med svår immunbrist) OCH
 • Du tillhör målgrupper för Paxlovid (se nedan)
 • Du kan inte få Paxlovid om:
 • du är under 18 år
 • du är gravid (Obs! Amning är inget hinder för att få läkemedlet, men amningen ska avbrytas under behandlingen och i 7 dagar efter att du tagit den sista tabletten.)
 • du är överkänslig mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne (information om Paxlovid kan sökas på https://laakeinfo.fi/MedicineList.aspx?l=sv )
 • du har svår leversvikt (såsom Child-Pugh Class C)
 • måste ta ett läkemedel som interagerar med Paxlovids läkemedelssubstanser (läkemedelsinteraktion)

 De viktigaste målgrupperna för Paxlovid-behandling vid vård i hemmet

Definierade målgrupper baseras på rekommendationer uppgjorda av infektionsöverläkarna vid Finlands universitetssjukhus 10.11.2023. Den största nyttan av Paxlovid för att förbygga dödsfall och sjukhusvård har patienter med nedsatt immunförsvar (se nedan under A 1–4).

A) Oberoende av tidigare vaccinationer eller genomgång covid-19

 1. Transplanterade:
  1. Allogen stamcellstransplantation under följande förutsättningar: har ej behandling med ciklosporin, takrolimus eller everolimus (kontraindicerat) och det gått mindre än 12 månader från stamcellstransplantation alternativt det gått mer än 12 månader och immundämpande behandling fortgår.
  2. Organtransplantation (hjärta, lungor, bukorgan): oftast kontraindikation pga. läkemedelsinteraktioner.
  3. Om kontraindikation för Paxlovid överväger man behandling med det antivirala läkemedlet remdesivir (ges intravenöst)
 2. Cancersjukdom under aktiv behandling* (cancersjukdom eller behandling av denna som kraftigt försvagar immunförsvaret) eller mindre än 6 månader sedan intensiv terapi vid autolog stamcellstransplantation.
 3. Personer med svår medfödd immunbrist eller därmed jämförbar immunbrist (Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom (THL), kraftig immunbrist)
 4. Behandling med rituximab (MabThera) (eller annan antikropp mot CD20 så som ofatumumab, obinutuzumab) inom 12 månader eller kvarstående låg immunoglobulin-nivå efter tidigare behandling.
 5. Svår njursvikt (eGFR <30 ml/min):
  1. Kräver dosanpassning av Paxlovid. Behandling ges endast om risken för allvarlig covid-19 bedöms överväga risken för läkemedelsbiverkningar.
 6. Svår kronisk lungsjukdom* exklusive astma
 7. Hög ålder (främst över 80 år), särskilt om det finns andra samtidiga riskfaktorer för allvarlig covidsjukdom t.ex. svår typ 2-diabetes med komplikationer, svår hjärtsjukdom* eller >1 år sedan senaste dos covidvaccin

B) Ovaccinerade, som ej heller tidigare haft covid-19 (enligt hemma- eller lab.test)

 • Över 50 år
  • Enligt läkares bedömning med beaktande av riskfaktorer för allvarlig coronavirussjukdom*

 *se definition: Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom (THL)

Coronavaccinering

Publicerad
Uppdaterad