Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kameraövervakning

ÅHS personuppgiftsbehandling vid kameraövervakning

Ålands hälso- och sjukvård är mån om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som ÅHS behandlar.

Denna information gäller ÅHS kameraövervakning. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (FFS 759/2004) reglerar hur kameraövervakningen får användas samt Arbetarskyddslagen (FFS 738/2002), Strafflagen (39/1889) och Landskapslagen om hälso- och sjukvård (ÅFS 2011:114). 

Vilka personuppgifter behandlar vi och vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

ÅHS har utrustat området med kameraövervakning som innefattar inspelning av bildupptagning. Syftet med kameraövervakningen är att förebygga och utreda brott i syfte att öka tryggheten för ÅHS personal och besökare samt sjukhusets egendom och uppgifter. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar, utgör inspelningen en personuppgift om denna. Granskning av bildupptagning sker endast i den omfattning som behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål.

På det inspelade materialet förekommer uppgifter om personer som rör sig på det övervakade området. Förutom bildinspelningen sker även inspelning av datum och klockslag. Däremot spelar vi inte in tal. 

På samtliga platser där kameraövervakning sker informerar vi om kameraövervakningen med tydlig skyltning.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med kameraövervakningen är för att utföra en uppgift allmänt intresse. I vissa fall, till exempel när polisen begär uppgifter, är det fråga om rättslig förpliktelse.

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bland annat obehörig åtkomst.
Endast ett fåtal behöriga personer på ÅHS har tillgång till det inspelade materialet. ÅHS lämnar inte ut personuppgifter till någon tredje part annat än till polisen eller annan brottsbekämpande myndighet vid utredning av brott.

Hur länge sparas personuppgifter?

Grundregeln är att inspelat material sparas i 30 dagar, därefter spelas det med automatik över. När visst material krävs för att vidta åtgärder mot en person som spelats in för att kunna uppnå syftet med inspelningen får materialet dock sparas så länge det är nödvändigt för att vidta dessa åtgärder, men ska därefter omedelbart raderas.

Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss?

Ålands hälso- och sjukvård är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om du förekommer på film och, om det rör dig själv, få ut det inspelade materialet. Vi har dock rätt att neka detta i vissa fall om ÅHS inte har möjlighet att identifiera dig på bilden samt om begäran medför integritetsrisker för andra personer. Dessutom har du rätt begära att vi raderar det inspelade materialet. Rätten att bli raderad gäller inte om vi enligt lag har en skyldighet att behålla uppgifterna.

ÅHS har inte möjlighet att söka efter personuppgifter manuellt, utan vi använder oss av de automatiserade sök- och sammanställningsmöjligheter vi har tillgång till. Det betyder att det bara är bilder som kan hittas med automatiska sökfunktioner som kan identifieras, rättas eller raderas. Det innebär att du vid en begäran måste specificera inom vilket tidsintervall det gäller.

Vid frågor eller klagomål om hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@regeringen.ax och tel 018 25199.

Om du har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

 

Publicerad
Uppdaterad