Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands hälso- och sjukvårds integritetspolicy

I hela ÅHS verksamhet iakttas de grundläggande principerna inom integritetsskydd:

  • att inte samla in mer information än vad som behövs
  • att inte ha kvar informationen längre än nödvändigt
  • att inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet vid insamlandet.

Vi ser till att uppgifterna om våra anställda och patienter är tryggade och konfidentiella. Vi upplyser dem om vilka uppgifter vi har och i vilka syften de används. Detta kompletteras även av principerna som framgår av ÅHS informationssäkerhetspolicy.

Enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) ska en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården upprätta och förvara patientdokument och hemlighålla uppgifterna i dem enligt lagen om patientens rättigheter (785/1992).

Enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) ska en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården upprätta och förvara patientdokument och hemlighålla uppgifterna i dem enligt lagen om patientens rättigheter (785/1992). I social- och hälsovårdsministeriets förordningar om principer för journalhandlingar (298/2009) finns bestämmelser om de basuppgifter som ska dokumenteras i en patientjournal och om de anteckningar som ska göras i vården (THL, 2015 s. 17).

I enlighet med Dataskyddsförordningen (679/2016) och den åländska dataskyddslagen (ÅFS 2019:9) har privatpersoner och anställda rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om man anser att sina personuppgifter har hanterats felaktigt av ÅHS. Var och en har rätt att kontrollera sina personuppgifter hos ÅHS.

Du har rätt att kontrollera uppgifterna kostnadsfritt en gång om året och få felaktiga personuppgifter rättade. En begäran om att få kontrollera uppgifterna ska göras skriftligt och tillräckligt specificerat att arbetsinsatsen blir rimlig. 

Varifrån hämtas uppgifter om dig?

Uppgifter om patienten eller anställda fås av den enskilde. Om patienter godkänner kan uppgifter även inhämtas från andra vårdinrättningar. Detta görs genom ett skriftligt samtycke. Övriga personuppgifter hämtas från Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata (MDB).

Till vad behövs uppgifterna om dig?

För att kunna ge patienter säker sjukvård och kunna föra en lagstadgad dokumentation om vårdförloppet samt vid administration av sjukvård, som t ex försäkringsärenden. För anställningar på ÅHS behövs dessa vid t.ex. löneutbetalningar.

Vissa uppgifter kan även komma att användas i vetenskapligt forskningssyfte, men då i pseudonymiserad eller anonymiserad form och aggregerat för att inte röja enskilda individer och dess personuppgifter enligt lagen om medicinsk forskning (488/1999).

Till vem kan uppgifter om dig lämnas ut?

Vi lämnar ut personuppgifter endast i begränsad mån. Patientuppgifterna är konfidentiella och de anställda som behandlar patientuppgifter har tystnadsplikt.

Personuppgifter utlämnas åt andra myndigheter, ifall det finns stöd i lag att lämna ut uppgifterna eller om patienten eller den anställde samtyckt till det.

Vem på ÅHS har tillgång till uppgifter om dig?

Uppgifter om patienter och anställda på ÅHS får bara behandlas av de tjänstemän som behöver dessa då de ska vårda eller sköta administrationen kring patienten eller de anställda.

Alla tjänstemän på ÅHS är bundna av lagstadgad tystnadsplikt. Det innebär att tjänstemannen inte får yppa sådana uppgifter som hon eller han har fått veta i samband med sitt arbete och som är sekretessbelagda enligt lagstiftningen.

Tystnadsplikten gäller alltid, även på fritiden och efter att anställningen hos ÅHS har upphört.

Kontakt

Kontakta ÅHS dataskyddsombud på dataskyddsombud@regeringen.ax (tel. 018-25199) vid frågor om personuppgiftshantering.

Fastställd av ledningsgruppen 2.3.2021, § 31

Har du frågor om dina personuppgifter?

Du kan kontakta Ålands hälso- och sjukvårds dataskyddsombud (telefon: 018-25199, epost: dataskyddsombud@regeringen.ax) om du har frågor angående hur dina personuppgifter hanteras.

Publicerad
Uppdaterad