Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Hur går en utredning till?

Syftet med våra utredningar vid BUP är att ta fram en noggrann beskrivning över barnets styrkor och svårigheter. Utgående från den beskrivningen ger vi sen rekommendationer. Målet är att barnet ska få tillgång till den hjälp och det stöd som är bäst för barnets fortsatta utveckling. Ibland kan resultaten från utredningen också sammanfattas i en diagnos.

I utredningen ingår en omfattande kartläggning ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv. Till exempel genom tester, observationer och intervjuer som är utformade enligt vetenskapligt beprövade metoder. Vissa gör vi på mottagningen, andra i barnets vardagsmiljö.

Inför det första utredningsbesöket

Vid första utredningsbesöket träffar föräldrar och barn en psykolog och en läkare. Det händer också att den läkare, skolhälsovårdare, psykolog, kurator eller socialarbetare som från början skrev remissen är med under mötet. Besöket tar upp till 90 minuter.

Du kanske redan har fått ett skattningsformulär i samband med kallelsen till BUP? Om inte skickar vi ut det inför första utredningsbesöket. Vi använder skattningsformuläret för att samla in information från hem, skola och daghem.

Om barnet haft tidigare kontakter med exempelvis skolpsykolog, barn- och ungdomsenheten, talterapi, ergoterapi eller fysioterapi vill vi gärna ta del av deras bedömningar.

Vi frågar också om barnets utvecklingshistoria, från graviditet och förlossning till nuläget. Inför besöket kan det därför vara bra att se på fotografier och filmer för att minnas denna tid.

För alla barn som hunnit fylla 12 år ingår det att lämna urinprov för drogscreening inför alla neuropsykiatriska utredningar. I övrigt behövs inga särskilda förberedelser.

Du kan läsa mer om drogscreening i dokumentet "Rutiner kring drogscreening av barn- och ungdomar inför neuropsykiatrisk utredning på BUP", som du hittar under Bilagor.

Läkarundersökning

Vi gör alltid en läkarundersökning för att utesluta fysiologiska orsaker till barnets svårigheter. Antingen i samband med förstagångsbesöket eller vid ett separat besök. I undersökningen ingår både en kroppsundersökning, då vi bland annat mäter längd och vikt, och en motorisk/neurologisk undersökning.

Vid behov remitterar läkaren barnet till exempelvis EEG, labbprovtagning eller fördjupad bedömning av tal och/eller motorik om det inte redan är gjort.

Strukturerade intervjuer

Beroende på vilka svårigheter barnet har gör vi ibland fördjupade föräldraintervjuer utan att barnet är närvarande. Fokus för intervjun kan vara hur barnet fungerar i vardagen här och nu, det vill säga vad barnet gör i olika situationer. I andra fall väljer vi att fokusera på barnets sociala samspel och kommunikation, särskilt hur det var när barnet var i 4-5 års ålder.

Psykologtestning

Målet med en psykologtestning är att skapa en bild av barnets styrkor och svagheter och hur barnet:

  • tänker och resonerar
  • tar sig an olika typer av problem
  • hanterar krav.

I testerna får barnet göra olika uppgifter och lösa olika problem. Föräldrar till yngre barn kan vid behov vara med. För äldre barn behöver en vårdnadshavare finnas tillgänglig i mottagningens väntrum.

Testningar gör vi vid 1-3 tillfällen och varje tillfälle tar 60-120 minuter beroende på hur mycket barnet orkar. Ta gärna med ett litet mellanmål så att barnet kan ta paus och äta under testningen.

Med hjälp av psykologtestning kan vi kartlägga hur barnet upplever sitt mående och hur barnet fungerar inom en rad olika neuropsykologiska områden.

Lekbedömning

Om barnet har svårigheter att kommunicera och samspela på ett ömsesidigt sätt gör vi en strukturerad lekbedömning. För yngre barn sker detta utgående från barnets lek, med äldre barn samtalar vi även kring olika teman.

Lekbedömningen videofilmas och tar cirka 60 minuter. Barnet leker eller samtalar med en vuxen medan en annan person är med och antecknar.

Observationer på daghem och i skolan

För att se hur barnet fungerar i sin vardagsmiljö gör vi också observationer på daghem och i skolan. Vi observerar både fri lek och mer strukturerade situationer, som lektioner. I samband med besöket intervjuar vi också daghemspersonal eller lärare. Föräldrarna behöver inte vara med under dessa besök.

Vad händer när utredningen är färdig?

Utredningen avslutas med ett återgivningstillfälle, där vi tillsammans går genom resultaten från alla tester, observationer och intervjuer. Vid återgivningen träffar familjen både det utredande teamet samt eventuellt även en behandlare. Behandlaren blir familjens kontaktperson på BUP och är den som ger föräldrastöd och stödsamtal. Om det behövs gör vi också upp en vårdplan som utgår från barnets behov. Besöket tar cirka en timme.

Efter återgivningstillfället avslutar vi utredningen genom att ordna ett möte tillsammans med föräldrarna och barnets nätverk. Barnet kan närvara om familjen så önskar. Under nätverksmötet går vi igenom utredningen och vilka insatser som barnet behöver samt vem som gör vad.

Publicerad
Uppdaterad