Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

styrelsemöte

Styrelse

Styrelsen leder verksamheten och är det högsta beslutande organet inom ÅHS. Landskapsregeringen tillsätter styrelsen för en period om fyra år (§ 3 LL om hälso- och sjukvård nr 114/2011). Politiskt ska sammansättningen avspegla den politiska fördelningen av platserna i lagtinget.

Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt minst tre eller högst fem övriga medlemmar. För varje medlem finns en personlig ersättare. Se reglementet för ÅHS för mer information om styrelsens uppgifter.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter är enligt Landskapslagen om hälso- och sjukvård att:

 • varje år lämna över ett förslag till hälso- och sjukvårdsplan och ett förslag till budget med motiveringar (§ 4 LL) till landskapsregeringen
 • slå fast mål och krav för verksamheterna inom ÅHS
 • bevaka landskapets intressen vid andra myndigheter i frågor som rör hälso- och sjukvårdens uppgifter
 • besluta i övriga angelägenheter av större vikt
 • anta bestämmelser om styrelsens inre arbete.

I reglementet för ÅHS har styrelsen även andra uppgifter. Till dem hör att:

 • se till att de olika enheterna inom verksamheten har förutsättningar att förverkliga sina uppgifter med hänsyn till:
  • medicinska och vårdvetenskapliga aspekter
  • lag och budget
  • de regler som gäller inom landskapsförvaltningen samt inom god förvaltningssed och ekonomi.
 • befrämja god patientvård
 • bedriva god personalpolitik
 • bevaka uppställda verksamhetsmål samt budgetförverkligandet inom ÅHS
 • ge allmänna direktiv om utveckling av verksamhet, information och ekonomiförvaltning
 • avgöra i vilken mån undervisning och forskning ska ske inom ÅHS samt till vilken ersättning
 • besluta om principer kring försäljning, uthyrning och försäkring av egendom
 • ge direktiv och besluta i övriga ärenden i enlighet med detta reglemente.

Styrelsen inrättar och drar in tjänster, ändrar tjänstebenämningar och sköter de uppgifter som rör ÅHS personal enligt tjänstemannalagen för landskapet Åland.

Styrelse 2024-2027

Landskapsregeringen har tillsatt styrelse för ÅHS 21.3.2024-31.12.2027, dock så att den tillsatta
styrelsens mandat fortsätter till dess ny styrelse utses.

Se kontaktuppgifter till styrelsen härintill. Ersättare är:

    Danielle Lindholm (S)
    Mathias Johansson (C)
    Anders Ekström (Lib)
    Jaana Lignell
    Sanna Roos
    Rosita Stenroos

Styrelsens mötesdatum 2024

Styrelsen sammanträder på fredagar kl. 9.00 - 12.00

26.1.2024
15.2.2024 (torsdag)
7.3.2024 (torsdag)
15.3.2024 (måndag)
27.3.2024 (onsdag)
26.4.2024
24.5.2024
14.6.2024
28.8.2024
27.9.2024
25.10.2024
22.11.2024
13.12.2024

Vid behov kallas till ytterligare möten.

Sara Kemetter (S)

Styrelsens ordförande
Styrelsen

Robert Mansén (C)

Vice ordförande
Styrelsen

Sandra Listherby (Lib)

Styrelseledamot
Styrelsen

Birger Forsberg

Styrelseledamot
Styrelsen

Edvard Johansson

Styrelseledamot
Styrelsen

Erika Boman

Styrelseledamot
Styrelsen
Publicerad
Uppdaterad