Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

ÅHS styrelse 2020-2023

Styrelse

Styrelsen leder verksamheten och är det högsta beslutande organet inom ÅHS. Landskapsregeringen tillsätter styrelsen för en period om fyra år (§ 3 LL om hälso- och sjukvård nr 114/2011). Politiskt ska sammansättningen avspegla den politiska fördelningen av platserna i lagtinget.

Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt minst tre eller högst fem övriga medlemmar. För varje medlem finns en personlig ersättare. Se reglementet för ÅHS för mer information om styrelsens uppgifter.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter är enligt Landskapslagen om hälso- och sjukvård att:

 • varje år lämna över ett förslag till hälso- och sjukvårdsplan och ett förslag till budget med motiveringar (§ 4 LL) till landskapsregeringen
 • slå fast mål och krav för verksamheterna inom ÅHS
 • bevaka landskapets intressen vid andra myndigheter i frågor som rör hälso- och sjukvårdens uppgifter
 • besluta i övriga angelägenheter av större vikt
 • anta bestämmelser om styrelsens inre arbete.

I reglementet för ÅHS har styrelsen även andra uppgifter. Till dem hör att:

 • se till att de olika enheterna inom verksamheten har förutsättningar att förverkliga sina uppgifter med hänsyn till:
  - medicinska och vårdvetenskapliga aspekter
  - lag och budget
  - de regler som gäller inom landskapsförvaltningen samt inom god förvaltningssed och ekonomi.
 • befrämja god patientvård
 • bedriva god personalpolitik
 • bevaka uppställda verksamhetsmål samt budgetförverkligandet inom ÅHS
 • ge allmänna direktiv om utveckling av verksamhet, information och ekonomiförvaltning
 • avgöra i vilken mån undervisning och forskning ska ske inom ÅHS samt till vilken ersättning
 • besluta om principer kring försäljning, uthyrning och försäkring av egendom
 • ge direktiv och besluta i övriga ärenden i enlighet med detta reglemente.

Styrelsen inrättar och drar in tjänster, ändrar tjänstebenämningar och sköter de uppgifter som rör ÅHS personal enligt tjänstemannalagen för landskapet Åland.

Styrelse 2020-2023

Landskapsregeringen har tillsatt styrelse för ÅHS 1.6.2020--31.12.2023, dock så att den tillsatta
styrelsens mandat fortsätter till dess ny styrelse utses.

Se kontaktuppgifter till styrelsen härintill. Ersättare är:

 • Tony Asumaa (Lib)
 • Camilla Gunell (S)
 • Simon Holmström (Hi)
 • Gyrid Högman (C)
 • Leena Pokela (Obs)
 • Jan Salmén (C)
 • Tage Silander (MSÅ).

Bilagor

Wille Valve (MSÅ)

Styrelsens ordförande
Styrelsen

Roger Nordlund (C)

vice ordförande
Styrelsen

Anna Holmström (C)

medlem
Styrelsen

Runa-Lisa Jansson (Obs)

medlem
Styrelsen

Cita Nylund (Lib)

medlem
Styrelsen

Erica Scott (Hi)

medlem
Styrelsen

Ulf Weman (S)

medlem
Styrelsen
Publicerad 15.11.2019
Uppdaterad 23.6.2021