Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Förvaltningskansliet

Förvaltningskansliet består av hälso- och sjukvårdsdirektören, förvaltningssekreteraren och kommunikationssamordnaren. Förvaltningskansliet bereder ärenden till styrelsen efter att de behandlats i ledningsgruppen.

Hälso- och sjukvårdsdirektören

Hälso- och sjukvårdsdirektören har det övergripande budget- och verksamhetsansvaret för ÅHS. Hälso- och sjukvårdsdirektören ansvarar även för att verksamheten sköts och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt och att samarbetet inom hela organisationen fungerar väl. Hälso- och sjukvårdsdirektören arbetar också för att servicen till kunderna/patienterna är den bästa möjliga inom ramen för tillgängliga resurser.

Hälso- och sjukvårdsdirektören ska informera styrelsen om händelser av vikt och tillse att styrelsens beslut verkställs. Hälso- och sjukvårdsdirektören har ett övergripande ansvar för kvalitetssäkring och utvecklingsarbete samt för den allmänna förvaltningen inom ÅHS. 

Det hör också hälso- och sjukvårdsdirektörens uppgifter att kära och svara vid domstolar och andra myndigheter.

Hälso- och sjukvårdsdirektören är huvudansvarig för att den externa och interna kommunikationen sköts och har även det övergripande ansvaret för statistikföring, diarie och arkivering.

Publicerad
Uppdaterad