Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Tekniska enheten

  • tekniska chefens kansli
  • teknisk avdelning
  • medicinteknisk avdelning
  • vaktmästeriet

Medicinteknik, vaktmästeri och teknisk service består av ett tjugotal anställda som tillsammans sköter om underhåll och reparationer av teknisk utrustning och maskiner inom ÅHS. Tre medicintekniker sköter underhållet av den medicintekniska utrustningen. Tekniska enheten deltar även i planering och genomförande av ny- och ombyggnationer.

Den allmänna fastighets- och byggnadstekniken sköts av landskapets fastighetsverk i samarbete med ÅHS tekniska enhet.

Här finns vi

Verksamheterna vid tekniska enheten är koncentrerad till utrymmen i försörjningsbyggnaden vid sjukhuset i Mariehamn. Medicinteknik finns i huvudbyggnaden i markplan - gå in via huvudentrén, första korridoren till höger, samma ingång som till dialysen.

Publicerad
Uppdaterad