Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Aktuellt om coronavaccineringen

Ring till Aktuellt om coronavaccineringen
Boka tid via webbokningen - se länken "Boka tid" högst upp på sidan.
Här finns vi
Hälsocentralerna i Mariehamn och Godby har olika öppettider. Se respektive hälsocentral. På helger har vi endast jourverksamhet.
Om du har frågor om vaccineringen kan du ringa hälsocentralerna: Mariehamn 018-538 500 eller Godby 018-535 819.
Vaccinationsordning och riskgrupper vid covid-19

ÅHS började vaccinera mot covid-19 den 4 januari och följer den prioritetsordning som THL har fastslagit - denna information är från THL:s webbplats.

Coronavirusvaccinet kan tas av alla som fyllt 16 år och som vill bli vaccinerade. 

Eftersom vaccinmängden är begränsad i början erbjuds vaccinet först till personer med större risk att insjukna i en allvarlig form av coronavirussjukdomen eller att bli utsatta för viruset till exempel i sitt arbete. 

Finlands vaccinationsordning:

1. Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar covid-19, personal och klienter på dygnet runt boende, annan social- och hälsovårdspersonal inom brådskande vården samt valbestyrelser och valförrättare som sköter hemmaröstning 

 1. Personal på intensivvårdsavdelningar
 2. Personal på vårdavdelningar och jouravdelningar som vårdar patienter som konstaterats eller misstänkts ha covid-19 samt personal inom prehospitala akutvården.
 3. Personal på infektionsmottagningar som vårdar patienter som konstaterats eller misstänkts ha covid-19- patienter, personal som tar coronaprov och laboratoriepersonal som gör coronavirusdiagnostik.
 4. Boende och personal inom heldygnsomsorgen, dvs. socialvårdens serviceboende och institutionsvårdens verksamhetsenheter med heldygnsomsorg för äldre 
 5. Annan social-och hälsovårdspersonal inom brådskande vården.
  I grupp 1.5 kan vaccineras social- och hälsovårdspersonal begränsat i de funktioner, som är enligt områdets utvärdering brådskande och kritiska. Dessa funktioner försäkrar patientens lagstadgade rätt till akut vård. 
  Till denna grupp hör bl.a.:
  - akuta psykiatriska enheters personal
  - nödvändig personal inom akuta mottagningsverksamheten (som t.ex. dygnet runt – jour och dagsjour)
  - personal på operations- och ingreppsenheter, som ger jourartad eller akut vård
  - personal på bäddavdelningar, som ger jourartad eller akut vård
  - personal som sköter förlossningar
  - personal inom akuta missbrukarvården
  - personal inom barnskyddets jourverksamhet.
   
 6. Valbestyrelser och valförrättare som sköter hemmaröstning
  Enligt den ändring av statsrådets förordning som trätt i kraft 19.4.2021 jämställs valbestyrelser och valförrättare som sköter hemmaröstning för 2021 års kommunalval i vaccinationsordningen med grupp 1.

  Till denna grupp hör de som fungerar som ordförande eller vice ordförande för eller medlem eller ersättare i de valbestyrelser som avses i 15 § 1 mom. 2 punkten i vallagen (714/1998) eller är sådana i 17 § i den lagen avsedda valförrättare som sköter hemmaröstning.

  Valnämnderna hör inte till denna grupp.

2. Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom

Äldre personer har stor risk att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. Också vissa grundsjukdomar ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. 

 1. 80-åringar och äldre samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll*
 2. 75–79-åringar samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll*
 3. 70–74-åringar samt närståendevårdare som bor i samma hushåll* 
 4. 16-69-åringar som har en grundsjukdom som märkbart ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom
 5. 16-69-åringar som har en grundsjukdom som ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom

* Alla personer i samma hushåll som fyllt 70 år kan vaccineras samtidigt, enligt den äldstas vaccineringstur, ifall detta är i praktiken möjligt att genomföra. 

3. Övrig befolkning

Enligt Statsrådets förordning som trätt i kraft 19.4.2021 vaccineras övrig befolkning i åldersgrupper börjande från de äldsta åldersgrupperna:

 • 60–69-åringar
 • 50–59-åringar
 • 40–49-åringar
 • 30–39-åringar
 • 16–29-åringar.

Social- och hälsovårdspersonal, som inte hör till grupperna 1.1-1.5, vaccineras enligt ålder med den övriga befolkningen. 

Utdelning av vacciner till och fördelning av vacciner mellan sjukvårdsdistriktens områden.

I enlighet med Statsrådets förordning betonas vaccin enligt regional fördelning sedan, när personer i grupperna 1-2 i vaccinationsordningen har haft möjlighet att få den första vaccindosen. Regional betoning har valts för att sjukvårdens bärkraft hotas då den lokala incidensen ökar och behovet av smittspårning och sjukhusvård ökar.

Regionala betoningen får inte fördröja andra vaccindoserna för dem som redan vaccinerats en gång. Vaccinerna som behövs för de andra doserna räknas bort från leveranspartierna före regional betoning.  
Den regionala betoningen genomförs så, att Institutet för hälsa och välfärd delar all Modernas vaccin och en tredjedel av AstraZenecas vaccin, som finns kvar efter att vaccinerna som behövs till andra doserna räknats bort, till de sjukvårdsdistrikt, där incidensen av bekräftade smittfall varit minst 100 per 100 000 invånare under de 14 dagar som föregår utdelningen av leveranspartiet.

Den andel av vaccinerna som avses ovan ska fördelas mellan sjukvårdsdistrikten i fråga på så sätt att det vid dimensioneringen av de vaccinmängder som delas ut till varje sjukvårdsdistrikts område utöver befolkningsmängden i området med lika stor viktning beaktas antalet bekräftade smittfall i området och antalet personer som tagits in för specialiserad sjukvård i området under de 14 dagar som föregår utdelningen av vaccinerna.

AstraZenecas vaccin får inte betonas regionalt i större mängd än vad antalet personer som hör till vaccinets målgrupp inom sjukvårdsdistriktets område tillåter.

Förordningens paragraf om regional betoning gäller till och med 31.5.2021. 

Mera information

All coronavaccinering är på hälsocentralerna

All coronavaccineringen sker på hälsocentralen i Mariehamn och hälsocentralen i Godby.

FPA ersätter resor till coronavaccination på samma villkor som för övrig sjukvård.

Boka tid via webbokningen

Boka tid via webbokningen. Du får en bokningskod och kan själv boka om tiden om du får förhinder.

Just nu vaccinerar vi

Första och andra dosen Comirnaty (BioNTech Pfizer)

 • 18 år och äldre. Vid första vaccineringen får du tid för dos 2 som ges efter 6–12 veckor. En tredje dos rekommenderas för fullt vaccinationsskydd.
 • 12–17 år. Vid första vaccineringen får du tid för dos 2 som ges efter 6–12 veckor. En tredje dos rekommenderas enbart dem som hör till riskgrupp.
 • Barn 5–11 år. Se mera information nedan.

Tredje dosen Comirnaty Omicron BA.4-5 (BioNTech Pfizer)

 • 18 år och äldre. Det ska ha gått 3–4 månader sedan dos 2 eller genomgången covid-19.
 • 12 år och äldre med kraftig immunbrist, tredje dosen rekommenderas även om du har haft covid-19. Det ska ha gått 3–4 månader sedan dos 2 eller genomgången covid-19.
 • 12–17 år som inte hör till riskgrupp: om det är nödvändigt, till exempel för vaccinationsintyg för resa. Det ska ha gått minst 6 månader sedan den andra dosen eller minst 3 månader sedan genomgången covid-19.

Fjärde dosen Comirnaty Omicron BA.4-5 (BioNTech Pfizer)

Fjärde dosen rekommenderas till grundfriska personer 60-64 år.

Det ska ha gått 3 månader sedan tredje dosen, eller genomgången covid-19. 

Boosterdos Comirnaty Omicron BA.4-5 (BioNTech Pfizer) - erbjuds i samband med bokad influensavaccinering

Boosterdos under höstvintern 2022 rekommenderas till:

 • 65 år fyllda personer
 • 18 år fyllda personer som hör till riskgruppen
 • 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist

Det rekommenderas en boosterdos under höstvintern oberoende av hur många vaccindoser personen har fått eller hur många gånger personen möjligen har genomgått
covid-19 tidigare. Det ska dock ha gått 3 månader sedan senaste vaccindos eller genomgången covid-19. 

Nuvaxovid, dos 1 och dos 2

 • 18 år och äldre: i mitten av mars börjar vi vaccinera med nya vaccinet Nuvaxovid (läs mer nedan).

THL rekommenderar en tredje dos

THL rekommenderar en tredje dos coronavaccin till:

Målgrupp Så här sker vaccineringen
12 år och äldre som har kraftig immunbrist eller hör till medicinsk riskgrupp(se längre ned på denna sida vilka som hör till riskgrupp) Det ska ha gått 3-4 månader sedan dos 2 eller genomgången covid-19.
Boende på vårdhem och anstalter Vaccineras av hemsjukvården. Det ska ha gått 3-4 månader sedan dos 2 eller genomgången covid-19.
Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar coronapatienter, personal inom brådskande vården och heldygnsomsorgen. Vaccineras av sin företagshälsovård. Det ska ha gått 3–4 månader sedan dos 2 eller genomgången covid-19.
12–17 år som behöver tredje dosen av nödvändiga skäl, till exempel för vaccinationsintyg för resa. Det ska ha gått minst 6 månader sedan den andra dosen eller minst 3 månader sedan genomgången covid-19.
18 år och äldre Det ska ha gått 3-4 månader sedan dos 2 eller genomgången covid-19.
18 år och äldre som fått vaccin med ett dosintervall som är mindre än 6 veckor Ring 018-538 500 och boka tid.

THL rekommenderar en fjärde dos

THL rekommenderar en fjärde dos coronavaccin till:

Målgrupp Så här sker vaccineringen
grundfriska personer 60-64 år.

Dos 4 kan ges 3 månader efter dos 3. Boka tid via webbokningen.

   

 

Coronavaccinet ger ett gott skydd i åtminstone sex månader. Därefter sjunker skyddet gradvis men snabbast hos dem som hör till riskgrupp och äldre personer. Boosterdoserna minskar risken för att insjukna i allvarlig covid-19.

THL rekommenderar en boosterdos Comirnaty Omicron BA.4-5 (BioNTech Pfizer)

THL rekommenderar en boosterdos coronavaccin till:

Målgrupp Så här sker vaccineringen
65 år fyllda personer Det ska ha gått 3 månader sedan senaste dos eller genomgången covid-19. Boka tid via webbokningen. OBS välj influensavaccinering, vid bokning kan du välja om du vill ta bägge eller bara den ena.
18 år fyllda personer som hör till riskgruppen Det ska ha gått 3 månader sedan senaste dos eller genomgången covid-19. Boka tid via webbokningen. OBS välj influensavaccinering, vid bokning kan du välja om du vill ta bägge eller bara den ena.
12 år fyllda personer med kraftig immunbrist Det ska ha gått 3 månader sedan senaste dos eller genomgången covid-19. Boka tid via webbokningen. OBS välj influensavaccinering, vid bokning kan du välja om du vill ta bägge eller bara den ena.
   

Coronavaccinet ger ett gott skydd i åtminstone sex månader. Därefter sjunker skyddet gradvis men snabbast hos dem som hör till riskgrupp och äldre personer. Boosterdoserna minskar risken för att insjukna i allvarlig covid-19.

Om du har kraftig immunbrist

 • Den tredje dosen får du efter att det har gått minst två månader sedan den andra dosen.
 • Den fjärde dosen får du efter att det har gått 3 månader sedan den tredje dosen.
 • Boosterdos får du efter att det gått 3 månader sedan senaste dos.

Om du är osäker på om du ska ta dos 3, 4 eller boosterdos kontakta din behandlande läkare.

Du hör till gruppen kraftig immunbrist om du har:

 • transplanterade organ
 • transplanterade stamceller
 • svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • autoimmunsjukdom som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
 • svår kronisk njursjukdom eller om du går på dialys
 • långt framskriden eller obehandlad HIV
 • annan svår immunbrist som bedömts av läkare.

THL rekommenderar vaccin åt barn 5–11 år i riskgrupp

Om du är osäker på om barnet hör till riskgrupp kan du i första hand kontakta barnets behandlande läkare.

Barn i åldern 5 till 11 år får BioNTech-Pfizers coronavaccin Comirnaty. De får en mindre dos av preparatet som är anpassat för denna åldersgrupp.

Barn har samma dosintervall som vuxna, dvs. andra dosen 6–12 veckor efter första dosen. Genomgången covid-19-sjukdom motsvarar en vaccindos.

THL s rekommenderar i fortsättningen att coronavaccinationer erbjuds på basis av individuellt övervägande till barn i åldern 5–11 år, om deras sjukdom eller tillstånd kan utsätta dem för en allvarlig coronavirussjukdom.

För övriga 5–11-åringar rekommenderar THL inte längre att coronavaccinationer erbjuds av medicinska skäl.  THL rekommenderar att redan inledda vaccinationsserier kan slutföras.

Läs om Coronavaccination av barn och unga på THL:s hemsida. 

Båda föräldrarna ska ge sitt samtycke

Båda föräldrarna ska ge sitt samtycke till att barnet 5–11 år blir vaccinerat mot covid-19. Samtycket behöver inte vara skriftligt om det framkommer på annat sätt.

Vårdnadshavarens samtycke till den minderårigas coronavaccination (THL:s blankett, pdf)

Barn med dessa diagnoser är i riskgrupp

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • behandling som orsakar försvagat immunförsvar eller kraftig immunbrist
 • kronisk lungsjukdom
 • hjärtsjukdom (vissa)
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • övervikt, se tabell nedan
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt eller infektionskänslighet
 • Downs syndrom typ
 • 1- och typ 2-diabetes
 • astma som kräver regelbunden medicinering.

Tabell för övervikt hos barn

Gränser för övervikt: om barnet väger mer än detta i förhållande till sin längd är barnet överviktigt (ISO-BMI 30):
Längd Vikt
100 cm 25 kg
110 cm 30 kg
120 cm 36 kg
130 cm 42 kg
140 cm 49 kg
150 cm 56 kg
160 cm 64 kg
170 cm 72 kg

Vaccinering för dig som haft covid-19

Genomgången covid-19 är inget hinder för vaccination. En genomgången sjukdom ger i de flesta fall skydd i åtminstone 6–12 månader, eventuellt längre.

Ju svårare sjukdomen varit, desto längre håller skyddet.

THL har en tabell över hur genomgången covid-19 ersätter vaccindoserna för olika åldersgrupper – se längst ned på denna sida: Påverkar en tidigare coronavirussjukdom vaccineringen?

Genomgången sjukdom motsvarar en vaccindos

Genomgången covid-19-sjukdom ger skydd mot sjukdomen på samma sätt som en vaccindos. Enligt forskning får en person som haft covid-19 ett minst lika bra skydd av en vaccindos som andra får av två doser.

Om du tagit en vaccindos och haft covid-19 rekommenderar THL att du tar en andra vaccindos som booster. 

Första dosen vaccin efter genomgången sjukdom

Om du har haft covid-19 rekommenderar THL att du tar den första dosen vaccin 6 månader efter genomgången sjukdomen. Det gäller för alla åldrar. Den får ges åt vuxna tidigast 2 månader efter sjukdomen, och åt de som är under 18 år tidigast 4–6 månader efter sjukdomen.

Om du har kraftig immunbrist kan du få vaccinet redan 1–3 månader efter genomgången sjukdom.

Om du tar vaccinet strax efter genomgången sjukdom kan du få kraftiga men övergående vaccinreaktioner som feber, huvudvärk eller smärta i muskler och leder.

Andra dosen vaccin efter genomgången sjukdom

Om du tagit en dos vaccin och haft covid-19 kan du ta den andra dosen 4–6 månader efter första dosen eller genomgången sjukdom. Om du är över 60 år eller hör till riskgrupp ska du ta din andra dos redan efter 3–4 månader.

Den andra vaccindosen motsvarar en tredje vaccindos om du har genomgått sjukdomen.

Om du har vägande skäl, till exempel en arbetsresa, kan du ta den andra dosen redan efter 6–12 veckor.

Tredje dosen vaccin efter genomgången sjukdom

Om du har kraftig immunbrist, är vaccinerad två gånger och haft covid-19 rekommenderas ändå en tredje vaccindos.

Om du inte lider av immunbrist, har fått två vaccindoser och haft covid-19, behöver du inte en tredje vaccindos.

Fjärde dosen vaccin efter genomgången sjukdom

Grundfriska 60-64 år Om du har fått tre vaccindoser och har haft covid-19 behöver du ingen fjärde dos. Om du har fått två doser vaccin och har haft covid-19 behöver du däremot en fjärde dos vaccin – det ska ha gått minst tre månader sedan senaste vaccindos eller genomgången sjukdom.

Om du är 65 år eller äldre eller tillhör medicinsk riskgrupp eller 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist erbjuds du en boosterdos i samband med höstens influensavaccinering. Oberoende av hur många vaccindoser du har fått eller hur många gånger du möjligen har genomgått covid-19 tidigare. Det ska dock ha gått 3 månader sedan senaste vaccindos eller genomgången covid-19. 

Vaccinering vid utdragna covid-19-symtom

Om du lider av utdragna covid-19-symtom kan du ändå vaccineras. Men det lönar sig att skjuta upp vaccinationen om du är i dåligt skick, om undersökningar pågår eller om symtomen nyligen blivit värre. Detta för att man inte ska förväxla symtom förorsakade av sjukdomen med symtom som kan bero på vaccinet. 

EU:s coronaintyg efter genomgången sjukdom

Om du fått en vaccindos och haft covid-19 som är bekräftat med PCR-test har du rätt att få EU:s coronaintyg via Kanta-tjänsten.

Läs mer om coronaintyget

EU:s covidintyg ges nu till personer som har haft covid-19 och som fått en vaccindos (THL:s webbplats)

Vaccintyper 

Nuvaxovid från Novavax

I mitten av mars börjar vi vaccinera med det nya vaccinet Nuvaxovid:

 • målgrupp är 18 år och äldre som inte kan ta mRNA-vaccinet Comirnaty
 • två doser ingår i grundvaccinationsserien
 • dosintervallet är 6–12 veckor
 • vaccinet innehåller inte mRNA-segment eller levande virus.

Comirnaty från BioNTech-Pfizer

På Åland används vaccinet Corminaty från BioNTech-Pfizer för dos 1 och 2 i alla åldersgrupper.

Comirnaty Omicron BA.4-5 från BioNTech-Pfizers

På Åland används vaccinet Comirnaty Omicron BA.4-5 från BioNTech-Pfizer för dos 3 och framåt för vuxna. (under en övergångsperiod okt/nov användas även Comirnaty Omicron BA.1 från BioNTech-Pfizer).

Rekommenderade intervall mellan Comirnatydoserna

Tiden mellan dos 1 och 2 bör vara 6–8 veckor. 

Dos 2 får inte ges tidigare än 6 veckor efter dos 1. Du får inte ett tillräckligt skydd mot covid-19 om du får doserna för nära varandra.

Dos 3 ska ges 3-4 månader efter dos 2 eller genomgången covid-19.

Dos 4 ska ges 3 månader efter senaste dos eller genomgången covid-19.

Boosterdos ska ges 3 månader efter senaste dos eller genomgången covid-19.

Kortare intervall mellan doserna

Ibland behöver man få dos tre tidigare än fyra månader efter senaste vaccindos eller genomgången sjukdom, till exempel på grund av resor eller andra vägande skäl. Institutet för hälsa- och välfärd rekommenderar i så fall att tredje dosen ges tidigast tre månader efter senaste vaccindos eller genomgången sjukdom.

Tar man doserna för nära varandra eller för tidigt efter genomgången sjukdom gör det ingen nytta för immunförsvaret. Däremot kan vaccinreaktionerna bli kraftiga.

Vaccinationsintyg

Intyg för dig som är vaccinerad på Åland eller i Finland

ÅHS har tagit i bruk en del av Kanta-tjänsterna för vaccinationsintygen. Läs mer om vaccinationsintyget i nyheten Information om vaccinationsintyg (publicerad 5.7.2021).

Om du behöver ett intyg över din coronavaccination ska du logga in på Mina Kanta-sidor – där finns intyget digitalt.

Du behöver finskt personnummer och bankkoder för att logga in på Mina Kanta-sidor.

Hälsocentralen kan skriva ut Kanta-intyg

Om du har finskt personnummer men inga bankkoder kan du vända dig till hälsocentralen som skriver ut coronaintyget åt dig, telefon 018-538 500. Om du har vaccinerat dig på ÅHS men inte har finskt personnummer kan hälsocentralen skriva ut ett intyg från Kanta.

Dessa intyg är gratis – du måste själv ta reda på var de gäller. Mer avancerade intyg, till exempel för resor utanför EU kostar.

Intyg för dig som är vaccinerad utomlands - EU:s digitala covidintyg

Om du är vaccinerad utanför EU eller vid en finländsk ambassad kan du ansöka om EU:s digitala covidintyg från ÅHS:

Vaccinet måste vara godkänt av Europeiska kommissionen eller tillståndsmyndigheten i ett EU-land. Det kan också vara ett vaccin som Världshälsoorganisationen (WHO) godkänt för nödsituationer.

Observera att om du har fått första dosen vaccin utomlands men andra eller tredje dosen på Åland eller i Finland är dina vaccinationer införda i Kanta. Hämta ditt digitala covidintyg från Mina Kanta-sidor.

Är du vaccinerad i ett annat EU-land får du i första hand EU:s digitala covidintyg från det landet. Om det inte är möjligt anhåller du om intyget från ÅHS via blanketten Ansökan om EU:s digitala covidintyg.

Handläggningstiden för intyget är 14 dagar.

Turister eller personer på kort besök i Finland har inte rätt till intyget.

Vaccinationsintyget gäller 270 dagar efter andra vaccindosen

EU:s coronaintyg är giltigt i 270 dagar efter sista dosen i grundvaccinationsserien (vaccindos ett och två). Detta gäller enbart myndiga personer – för personer under 18 år har intyget ingen begränsningstid. Detsamma gäller om du har tagit tre vaccindoser – då gäller vaccinationsintyget tillsvidare.

Europeiska kommissionen beslutade om detta den 31 mars 2022. Förordningen gäller fullt ut i alla medlemsländer. Krav på vaccinationsintyg vid inresa varierar mellan länder – varje EU-land bestämmer hur covidintyget används nationellt via egen lagstiftning.

Innan du reser, ta reda på covid-19-läget och kraven på vaccinationsintyg i destinationslandet. Före hemresan bör du ta reda på vad som gäller i Finland.

Läs mer vaccinationsintygets giltighetstid på social- och hälsovårdsministeriets webbplats

Vaccinationsuppgifter och covidtestresultat finns i Kanta

ÅHS är ansluten till Kanta

också för överföring av coronavaccinationsuppgifter och covidtestresultat.

Vad är Kanta-tjänsterna?

Kanta är en helhet av digitala tjänster som ger dig möjlighet att sköta en del ärenden som gäller din hälso- och sjukvård elektroniskt.

I Kanta-tjänsterna ger du själv ditt samtycke till eller begränsar användningen av dina patient- och receptuppgifter.

Läs mer om Kanta-tjänsterna (kanta.fi)

Vad är Mina Kanta-sidor?

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst där du bland annat kan:

 • Se dina recept och begära att få dem förnyade.
 • Läsa uppgifter som har sparats i Kanta-tjänsterna utifrån besök du har gjort inom hälso- och sjukvården i fastlandet.
 • Ta del av information om hur patientuppgifter används, ge ditt samtycke till eller begränsa användningen av dina patient- och receptuppgifter.
 • Meddela din donationsvilja.
 • Uttrycka din vilja om vård i framtiden i ett livstestamente.

Läs mer om Mina Kanta-sidor (kanta.fi)

Samtycke 

Ditt samtycke behövs för att uppgifter som förmedlas via Kanta ska kunna användas för din vård mellan olika tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården. Samtycke ges via Mina Kanta-sidor.

Samtycke innebär att ÅHS kan använda hälso- och sjukvårdsuppgifter som är förmedlade via hälso- och sjukvården i övriga Finland. Du behöver bara ge ditt samtycke en gång och kan när som helst ändra ditt beslut.

På Mina Kanta sidor kan du hämta EU:s coronaintyg

EU:s coronaintyg innehåller tre olika intyg:

 • intyg över coronavaccination,
 • intyg över negativt covid-19-test och
 • intyg över genomgången coronavirussjukdom. 

Om testerna är tagna på ÅHS före 2.9.2021 finns det inte ett intyg över covid-19-test eller intyg över genomgången covid-19-sjukdom i Mina Kanta.

Om du av någon orsak inte själv har möjlighet att använda Mina Kanta sidor kan du kontakta hälsocentralen på telefon 018-538 500.

Läs mer om EU:s coronaintyg (THL:s webbplats)
 

Vaccinering av riskgrupper

THL har bestämt i vilken ordning coronavirusvaccin erbjuds personer under 70 år som lider av olika underliggande sjukdomar. Listan grundar sig på en medicinsk riskbedömning och målet är att erbjuda coronavaccin i så rättvis ordning som möjligt åt dem som behöver det mest.

Alla som är 16 år eller äldre och hör till riskgrupp kan ringa och boka vaccinationstid.

Riskgrupp 1

Riskgrupp 1 är personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19-sjukdom. Följande sjukdomar och tillstånd ingår i riskgrupp 1 (källa THL):

Organtransplantation eller stamcellstransplantation

Till gruppen hör personer som:

 • väntar på organtransplantation
 • genomgått en organtransplantation för högst sex månader sedan
 • genomgått  en stamcellstransplantation för högst sex månader sedan
 • använder immunsuppressiva läkemedel på grund av en stamcellstransplantation oberoende av när stamcellstransplantationen har utförts. 

Immunförsvaret försvagas av immunsuppressiv medicinering. I internationell litteratur löper personer som använder immunsuppressiva läkemedel mångdubbel risk för svår coronavirussjukdom.

Cancersjukdom under aktiv behandling

Till denna grupp hör personer som

 • lider av cancer som försvagar immunförsvaret kraftigt (till exempel leukemier och lymfom)
 • behandlas för cancer på ett sätt som kraftigt försvagar immunförsvaret
 • får läkemedelsbehandling av cancer som försvagar immunförsvaret för att minska symtomen eller bromsa cancersjukdomen
 • fått läkemedelsbehandling som kraftigt försvagar immunförsvaret och som avslutats högst 6 månader tidigare. 

Gruppen omfattar inte personer vars cancer har behandlats enbart kirurgiskt eller som får behandling som inte påverkar immunförsvaret. Sådan behandling är till exempel adjuvant hormonell behandling av bröstcancer.

I synnerhet hematologiska cancerformer, det vill säga blodcancer, såsom leukemi och lymfom, ökar risken för svår sjukdom, eftersom dessa former av cancer drabbar de celler som ansvarar för människans infektionsförsvar. Vid cancerbehandlingar används dessutom ofta läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret. 

Svår störning i immunförsvaret

Till gruppen hör personer som har:

 • svår ärftlig immunbrist
 • svårt nedsatt motståndskraft
 • HIV (CD4-hjälpcellnivå under 0,350 x 109 celler/l)
 • bortopererad mjälte
 • sällsynt sjukdom som påverkar immunförsvaret.

I denna riskgrupp orsakar sjukdomen i sig ett avvikande immunförsvar.

Till gruppen räknas inte lindriga avvikelser som är vanliga bland befolkningen, såsom IgA-brist eller avsaknad av lgA, brist på mannosbindande lektin eller partiell brist på komplementfaktor C4. 

Svår kronisk lungsjukdom

Gruppen omfattar bland annat personer med:

 • kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • lungemfysem
 • bronkdilatation
 • kronisk bronkit
 • cystisk fibros
 • tydligt nedsatt lungkapacitet (till exempel då ena lungan saknas)
 • astmatiker som under det senaste året har använt kortikosteroidmedicinering som intagits i tablettform via munnen. 

Dessa personer som lider av svårbehandlad astma vaccineras i grupp 1 (sjukdom eller tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19) och andra astmatiker i grupp 2 (sjukdom eller tillstånd som ökar risken för svår covid-19). 

Kroniska lungsjukdomar försämrar andningskapaciteten och kan därför försvåra coronavirussjukdomen. En coronavirusinfektion kan också leda till att den kroniska lungsjukdomen försvåras.

Det att astman måste behandlas genom kortisonbehandling i form av tabletter som intas oralt kan anses vara ett tecken på dålig vårdbalans. 

Svår kronisk njursjukdom

Till gruppen hör bland annat personer med:

 • en njursjukdom som kräver dialysbehandling
 • en glomerulär sjukdom
 • en njurskada i samband med blodtryckssjukdom eller diabetes
 • annan långvarig njursvikt. 

Man vet att svår njursvikt ökar risken för allvarliga infektioner. Dessutom kan en långvarig njursjukdom också försvåras till följd av en coronavirusinfektion. När man har undersökt coronaviruspatienternas risk att hamna på sjukhus, på intensivvårdsavdelning eller avlida, har njursvikt nästan utan undantag varit vanligare just hos dem som insjuknat allvarligast. 

En dansk undersökning visade att kronisk njursjukdom tredubblade risken för sjukhusvård jämfört med en person som inte hade kronisk njursjukdom. 

Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes

Gruppen omfattar personer med typ 2-diabetes som kräver läkemedelsbehandling.

Man vet att högt blodsocker ökar infektionskänsligheten. Dessutom försvårar en akut infektion behandlingen av diabetes.  Typ 2-diabetes har ofta samband med fetma, som också ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom.

Downs syndrom (vuxna)

Till gruppen hör 16 år fyllda med Downs syndrom. 

Downs syndrom förknippas med avvikelser i immunförsvarssystemet som bland annat visar sig som infektionskänslighet. Likaså kan problem orsakade av strukturfel i samband med syndromet (till exempel medfödda hjärtfel) försvåras till följd av en coronavirusinfektion.

Riskgrupp 2

Till riskgrupp 2 hör personer med följande sjukdomar eller tillstånd som ökar risken för svår covid-19 (källa THL):

Astma som kräver kontinuerlig medicinering

Till gruppen hör astmatiker som använder kontinuerlig medicinering mot sin astma och som ännu inte har vaccinerats i gruppen med svåra kroniska lungsjukdomar. 

Astma är en kronisk lungsjukdom som försämrar andningskapaciteten och som därför kan försvåra sjukdomen som orsakas av coronaviruset.

Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt

Till denna grupp hör bland annat patienter med:

 • hjärtsvikt
 • lung-hjärtsjukdom
 • sjukdomar i lungornas blodomlopp
 • hjärtmuskelsjukdomar
 • kranskärlssjukdom.

I gruppen ingår inte patienter med:

 • enbart förmaksflimmer som vårdas
 • enbart blodtryckssjukdom som är under kontroll
 • lindrigt klaffel.

En långvarig hjärtsjukdom kan göra det svårare att överleva en coronavirusinfektion. 

Tillstånd som stör andningen

Till gruppen hör bland annat patienter med:

 • hjärninfarkt
 • hjärnblödning
 • andningsförlamning
 • Parkinsons sjukdom
 • MS (multipel skleros)
 • CP-syndrom
 • andra förlamningssyndrom som stör andningen.

Autoimmun sjukdom som kräver läkemedelsbehandling

Till gruppen hör bland annat patienter med:

 • ankyloserande spondylit
 • ledgångsreumatism
 • ledinflammationer
 • ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom
 • psoriasis

och som på grund av sjukdomen får läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret, dvs:

 • cellgiftsbehandling
 • biologiska läkemedel
 • andra immunsuppressiva läkemedel). 

Läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret och som används för behandling av en autoimmun sjukdom kan öka risken för svår coronavirussjukdom. I synnerhet behandling med glukokortikoider ökar risken för svår sjukdom. 

Svår kronisk leversjukdom

Till sjukdomar i gruppen hör bland annat patienter med

 • leversvikt
 • leverfibros
 • levercirros. 

Bland annat cirrotiska tillstånd, oberoende av orsaken, försämrar chanserna att överleva en svår infektion. 

Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens

Gruppen omfattar insulinbehandlad typ 1-diabetes och binjureinsufficiens. 

Sömnapné

Till gruppen hör personer med diagnostiserad medelsvår eller svår sömnapnésjukdom.

Du har medelsvår sömnapné om du har över15 andningsuppehåll eller andningsdämpningar i timmen. Du har svår sömnapné om du har över 30 andningsuppehåll eller andningsdämpningar i timmen.  

Den främsta riskfaktorn för sömnapné är övervikt. Över hälften (50–70 procent) av dem som lider av sömnapné är överviktiga. 

Det är känt att många sjukdomar som har ett samband med övervikt (bland annat kärlsjukdomar och typ 2-diabetes) ökar risken för svår coronavirussjukdom.

Psykossjukdom

Gruppen omfattar patienter med:

 • schizofreni
 • schizotypa störningar
 • vanföreställningssyndrom

oberoende av vilken medicinering som används.

Dessutom omfattar gruppen även personer som använder klozapin-medicinering till vilken som helst psykisk sjukdom. 

Klozapin är ett psykosläkemedel som försvagar immunsystemet och ökar risken för lunginflammation. 

Sjuklig fetma (BMI som är 40 eller mer)

Till gruppen hör personer vars viktindex (BMI) är 40 eller högre. 

I Finland har nästan 10 procent av dem som fått intensivvård på grund av covid-19 varit sjukligt feta (BMI ≥40) medan 1,3 procent av männen och 3,0 procent av kvinnorna i befolkningen är sjukligt feta. 

Det är känt att många sjukdomar som har ett samband med övervikt (bland annat kärlsjukdomar och typ 2-diabetes) ökar risken för svår coronavirussjukdom. I en fransk undersökning av diabetiker med typ 2-diabetes som vårdats på sjukhus på grund av covid-19 ökade övervikt risken för att få respiratorbehandling eller avlida.

Gör så här när du kommer för vaccinering

Vi ber dig följa detta för att vaccineringen ska bli så säker och snabb som möjligt:

 • Kom på bokad tid och bara om du är frisk.
 • Använd munskydd eller mask.
 • Desinficera händerna när du kommer och när du går.
 • Håll avstånd till andra (mer än två meter) när du väntar.
 • Ta med FPA-kort eller annat ID-kort. Ta fram det när du väntar.
 • Klä dig så att det är lätt att komma åt din överarm.
 • Efter vaccinationen måste du vänta 15 minuter.

Anmäl ovanliga biverkningar

Detta är vanliga biverkningar

Du kan fortsätta leva ett normalt liv efter vaccinationen. Biverkningar är sällsynta men du kan få lindriga symtom som till exempel:

 • huvudvärk
 • led- och muskelsmärta
 • feber
 • frossa
 • trötthet
 • illamående.

Där du blivit stucken kan du få:

 • värmekänsla
 • rodnad
 • svullnad
 • smärta
 • klåda
 • hudutslag.

Symtomen försvinner vanligen inom några dagar. Du kan läsa mera om symtom i THL:s anvisningar till dig som fått coronavirusvaccin.

Anmäl andra biverkningar än ovanstående

Om du får andra biverkningar än dessa ska du meddela hälsocentralen. De dokumenterar biverkningarna i din journal och gör en anmälan till Fimea. Du kan också själv göra en anmälan direkt till Fimea (säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedel i Finland):

Mera information om vaccineringen

Läs mer om vaccinet på THL:s webbplats:

Coronanyheter på startsidan

Vi publicerar kontinuerligt coronanyheter på startsidan - se nyhetsarkivet

Detaljbild av hand som håller i vaccineringsspruta - blå bakgrund med stora coronavirus.

Så här många är vaccinerade på Åland

 
Dos 1 Procent A Procent B
24 378 79,2 % 89,8 %
Dos 2 Procent A Procent B
23 433 76,3 % 88,2 %
Dos 3 Procent A Procent B
16 587 54,2 % 67,0 %
Dos 4 Procent A Procent B
1 145 3,8 % 4,7 %

Uppdaterad 13.6.2022 (uppdateras måndagar).

 • Procent A räknas på hela Ålands befolkning, dvs. drygt 30 000 invånare.
 • Procent B räknas på gruppen 18 år och äldre.

Vaccinationstäckning (procent) per åldersgrupp på Åland (THL)

Så här många är vaccinerade i hela Finland (THL)

Publicerad 21.1.2021
Uppdaterad 29.11.2022