Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Aktuellt om coronavaccineringen

Ring till Aktuellt om coronavaccineringen
Telefontider
måndag 08:00-12:00
tisdag 08:00-12:00
onsdag 08:00-12:00
torsdag 08:00-12:00
fredag 08:00-12:00
Du som hör till aktuell vaccineringsgrupp (se nedan) kan boka tid. Du ringer en telefonsvarare. Ditt samtal sätts i kö och ÅHS personal ringer upp dig. Följ svararens instruktioner.
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1A, ingång via ÅHS konferenscenter (mittemot Doktorsvägen 1C - se kartan)
Om du har frågor om vaccineringen kan du ringa 018-538 323 vardagar, kl. 8-12.

ÅHS började vaccinera mot covid-19 den 4 januari och följer den prioritetsordning som THL har fastslagit - denna information är från THL:s webbplats.

Coronavirusvaccinet kan tas av alla som fyllt 16 år och som vill bli vaccinerade. 

Eftersom vaccinmängden är begränsad i början erbjuds vaccinet först till personer med större risk att insjukna i en allvarlig form av coronavirussjukdomen eller att bli utsatta för viruset till exempel i sitt arbete. 

THL rekommenderar att vaccinationsanordnarna erbjuder coronavacciner i följande ordning:

1. Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar covid-19 patienter samt personal och klienter på dygnet runt boende  

 1. Personal på intensivvårdsavdelningar
 2. Personal på vårdavdelningar och joursavdelningar som vårdar patienter som konstaterats eller misstänkts ha covid-19 samt personal inom prehospitala akutvården.
 3. Personal på infektionsmottagningar som vårdar patienter som konstaterats eller misstänkts ha covid-19 patienter, personal som tar coronaprov och laboratoriepersonal som gör coronavirusdiagnostik.
 4. Boende och personal inom heldygnsomsorgen, dvs. socialvårdens serviceboende och institutionsvårdens verksamhetsenheter med heldygnsomsorg för äldre 
 5. Kritisk social- och hälsovårdspersonal i begränsad omfattning, t.ex. personal på organtransplantationsenheter.

Med kritiska personer som nämns i punkt 1.5. avses personal inom sjukvården, vars sjukfrånvaro utgör en risk för att en del av sjukhuset kritiska funktioner inte kan utföras, och som inte lätt kan ersättas med vikarier. Sjukhusets ledning avgör vilka som hör till gruppen.

2. Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom samt personal inom social- och hälsovården

Äldre personer har stor risk att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. Också vissa grundsjukdomar ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. Eftersom det nu används olika vaccin för olika åldersgrupper, kommer man effektivare åt att vaccinera de personer som har mycket stor risk att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att personer i terminalvård inte vaccineras. När det gäller vaccinering av personer som är svaga och sköra görs på individuell basis med den vårdande läkaren tillsammans med den som ska vaccineras och anhöriga.              

Alla personer i samma hushåll som fyllt 70 år kan vaccineras samtidigt, enligt den äldstas vaccineringstur, ifall detta är i praktiken möjligt att genomföra. 

2.1 Äldre personer och personer som har grundsjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom:

 • alla 80-åringar och äldre samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll*
 • alla 75–79-åringar samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll*
 • alla 70–74-åringar samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll* 
 • 16-69-åringar som har en grundsjukdom som märkbart ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom
 • 18-69-åringar som har en grundsjukdom som ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom

Vaccinationsordningen för personer med risk för allvarlig coronavirussjukdom

Institutet för hälsa och välfärd har preciserat de medicinska riskgrupperna vid coronavirusvaccination (THL:s meddelande).
 

2.2 Personal inom social- och hälsovården

Institutet för hälsa och välfärd påpekar 19.2.2021 att fortsatt vaccinering av personal som hör till denna grupp är emot statsrådets förordning. Vaccinationerna av nya personalgrupper inom social- och hälsovården bör nu avbrytas tills tillgängligheten på vaccin märkbart ökar. 

Vaccinerna bör nu riktas till äldre personer och personer som hör till riskgrupperna.

Vi återkommer till punkt 2.2 i vaccinationsordningen, då tillgången på vacciner ökar och då vi vet när vaccinationerna av personal inom hälso- och sjukvården kan fortsätta. Också de övriga grupperna i vaccinationsordningen preciseras senare. 

3. Övrig befolkning

I vaccinationsordningen har man nu definierat de grundsjukdomar som man på basen av forskning vet att mest ökar risken för att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. Vaccinationsordningen preciseras senare. Då vi till Finland får märkbart större mängder vaccin, utökas vaccinationerna av hela den vuxna befolkningen.

Barn vaccineras inte ännu, eftersom det ännu inte finns tillräckligt med data gällande vaccinering av barn.

Länk till Stadsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer:
Frivilliga coronavirusvaccinationer med vacciner som fått försäljningstillstånd inleds bland yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården (SHM)

Mera information

Läs mer om prioritetsordningen på THL:s webbplats

Läs mer om riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom på THL:s webbplats

Just nu vaccinerar vi

Du som fyllt 65 år kan börja boka tid för vaccinering tisdagen den 13 april - boka gärna via webbtidsbokningen som öppnar samma dag.

Viktig information: 70 år fyllda som är inbokade för vaccinering av dos ett 17–18 april får Astra Zenecas vaccin istället för Pfizers vaccin. Om du är inbokad för vaccinering men inte önskar detta vaccin ska du avboka din tid. Har du bokat via webbtidsbokningen går det bra att av avboka på samma sätt.

18–64-åringar i riskgrupp erbjuds Pfizers vaccin. Vi meddelar när bokningen för denna grupp öppnar igen. 

Vaccintyper

För personer som har fyllt 65 år används Astra Zenecas vaccin. Detta gäller även de som har en bokad tid från tidigare och var planerad för Pfizers vaccin.

För personer som är yngre än 65 år används Pfizers vaccin. Aktuella i denna åldersgrupp är personer som hör till riskgrupp samt sjukvårdspersonal och personal i äldreomsorgen i prioritetsgrupp 1. Sjukvårdspersonal och personal i äldreomsorgen får vaccinet av sin företagshälsovård.

 • Vaccinet är gratis.
 • Vaccin ges till alla 16 år och äldre som önskar bli vaccinerade.

Speciella arrangemang

ÅHS vaccinerar även 70 år och äldre som stadigvarande vistas på Åland men är mantalsskrivna på annan ort - detta för att undvika att personer som hör till riskgrupp måste resa för att få sitt vaccin. Om du är yngre än 70 år måste du vara skriven på Åland för att få bli vaccinerad här. Detta kan ändras längre fram när tillgången på vaccin blir bättre.

Du kan få vaccinet på hembesök om du inte kan komma till vaccinationsplatsen. Kontakta ÅHS hemsjukvård för att planera detta. Du behöver inte vara kund hos hemsjukvården sedan tidigare.

Skärgården: ÅHS planerar att besöka skärgården för att vaccinera personer yngre än 70 år som hör till riskgrupp. Tidpunkten för detta är ännu inte fastslagen - därför rekommenderar vi att du som hör till denna grupp bokar tid i Mariehamn, om det är möjligt. 

ÅHS har tidigare besökt skärgårdskommunerna och vaccinerat personer som är 70 år och äldre.

Vaccinering av riskgrupper

THL har bestämt i vilken ordning coronavirusvaccin erbjuds personer under 70 år som lider av olika underliggande sjukdomar. Listan grundar sig på en medicinsk riskbedömning och målet är att erbjuda coronavaccin i så rättvis ordning som möjligt åt dem som behöver det mest.

ÅHS kallar vissa som hör till medicinsk riskgrupp medan andra ska boka tid själv.

Riskgrupp 1

Riskgrupp 1 är personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19-sjukdom. Följande sjukdomar och tillstånd ingår i riskgrupp 1:

Organtransplantation eller stamcellstransplantation

Så här kallar vi dig

Vi kallar dig på basen av patientlistor från medicinkliniken.

Kommentar

Om du inte blivit kallad under vecka 10 ska du kontakta din behandlande klinik.

Cancersjukdom under aktiv behandling

Till denna grupp hör personer med:

 • till exempel vissa leukemier och lymfom
 • cancerbehandling som försvagar immunförsvaret, pågående cytostatikabehandling eller behandling som avslutats högst 6 månader tidigare.

Gruppen omfattar inte personer som får till exempel hormonell tilläggsbehandling för bröstcancer eller prostatacancer.

Så här kallar vi dig

Vi kallar dig på basen av patientlistor från medicinkliniken.

Kommentar

Om du inte blivit kallad under vecka 10 ska du kontakta din behandlande klinik.

Svår störning i immunförsvaret

Till denna grupp hör:

 • vissa hiv-positiva
 • personer med bortopererad mjälte
 • personer med sällsynta immunbristsjukdomar.

Så här kallar vi dig

Vi kallar dig på basen av patientlistor från medicinkliniken. Undantag är mjältopererade - du bokar din tid själv. 

Kommentar

Om du inte blivit kallad under vecka 10 ska du kontakta din behandlande klinik.

Svår kronisk lungsjukdom

Till denna grupp hör personer med:

 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL, emfysem med mera
 • tydligt nedsatt lungkapacitet, till exempel ena lungan bortopererad
 • svår astma med regelbunden behandling året om och som dessutom behövt tablettbehandling med kortison under det senaste året.

Så här kallar vi dig

Vi kallar dig på basen av patientlistor från lungmottagningen.

Kommentar

Du som har svår KOL eller svår astma kan ringa och boka tid om du inte fått någon kallelse under vecka 10. Vaccinationsmottagningens läkare avgör vid oklarheter. 

Svår kronisk njursjukdom

Till denna grupp hör personer som har:

 • dialysbehandling
 • svår och långvarig njursjukdom, oberoende av orsak.

Så här kallar vi dig

Vi kallar dig på basen av patientlistor från medicinkliniken.

Kommentar

Du som har svår njursvikt (eGFR < 30) kan ringa och boka tid om du inte fått någon kallelse under vecka 10. Vaccinationsmottagningens läkare avgör vid oklarheter.

Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes

Till denna grupp hör alla som har typ 2 diabetes med tablettbehandling eller insulinbehandling.

Så här kallar vi dig

Vi skickar ingen kallelse - du bokar din tid själv.

Kommentar

Typ1-diabetes hör till riskgrupp 2.

Downs syndrom (vuxna)

Till denna grupp hör 16 år fyllda med Downs syndrom. Just nu vaccinerar vi dem som fyllt 18.

Så här kallar vi dig

Vi kallar dig.

Kommentar

Om du inte fått någon kallelse under vecka 10 kan du ringa och boka tid.

Riskgrupp 2

Till riskgrupp 2 hör personer med följande sjukdomar eller tillstånd som ökar risken för svår covid-19:

 • astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • stroke eller annan neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
 • läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret 
 • svår kronisk leversjukdom
 • typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • svår sömnapné
 • psykossjukdom
 • sjuklig fetma (BMI minst 40).

Gör så här när du kommer för vaccinering

Vi ber dig följa detta för att vaccineringen ska bli så säker och snabb som möjligt:

 • Kom på bokad tid och bara om du är frisk.
 • Använd munskydd eller mask.
 • Desinficera händerna när du kommer och när du går.
 • Håll avstånd till andra (mer än två meter) när du väntar.
 • Ta med FPA-kort eller annat ID-kort. Ta fram det när du väntar.
 • Klä dig så att det är lätt att komma åt din överarm.
 • Efter vaccinationen måste du vänta 15 minuter.

Anmäl ovanliga biverkningar

Du kan fortsätta leva ett normalt liv efter vaccinationen. Biverkningar är sällsynta men du kan få lindriga symtom som till exempel:

 • huvudvärk
 • led- och muskelsmärta
 • feber
 • frossa
 • trötthet
 • illamående.

Där du blivit stucken kan du få:

 • värmekänsla
 • rodnad
 • svullnad
 • smärta
 • klåda
 • hudutslag.

Symtomen försvinner vanligen inom några dagar. Du kan läsa mera om symtom i THL:s anvisningar till dig som fått coronavirusvaccin.

Om du får andra biverkningar än dessa ska du meddela hälsocentralen. De dokumenterar biverkningarna i din journal och gör en anmälan till Fimea. Du kan också själv göra en anmälan direkt till Fimea (säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedel i Finland):

  Tidtabell för coronavaccineringen

  Det här är den planerade tidtabellen för coronavaccinering på Åland:

  • prioriterade personalgrupper inom ÅHS - påbörjades 4.1.2021
  • personal inom äldreomsorgen - påbörjades 19.1.2021
  • boende i äldreomsorgens dygnetruntvård - påbörjades 19.1.2021
  • 80-plus år och deras närståendevårdare - påbörjades 30.1.2021
  •  75–79 år och deras närståendevårdare - påbörjades 20.2.2021
  • 70–75 år och deras närståendevårdare - påbörjades 2.3.2021
  • yngre än 70 år som hör till medicinsk riskgrupp 1 - påbörjades 22.2.2021
  • yngre än 70 år som hör till medicinsk riskgrupp 2 - planeras till april 2021
  • övrig befolkning - planeras våren 2021.

  Se färgdiagram som visar vaccinationstäckning för de olika grupperna härintill.

  Mera information om vaccineringen

  Läs mer om vaccinet på THL:s webbplats:

  Detaljbild av hand som håller i vaccineringsspruta - blå bakgrund med stora coronavirus.

  Så här många är vaccinerade på Åland

   
  Antal dos 1 Procent
  6 608 26,6 %

  Uppdaterad 12.4.2021 (uppdateras måndagar, procenten är beräknad på befolkningsmängd 24 800, dvs. vaccinationsgruppen, antal personer över 16 år skrivna på Åland)

  Så här många är vaccinerade i hela Finland (THL:s karta)

  Vaccinationstäckning på Åland
  (THL:s tabell)

  Vaccinationsläget Personal inom äldreomsorg 100 %, prioriterad personal ÅHS 100 % Boende i äldreomsorgens dygnetruntvård 100 %
  Vaccinationsläget Personer 80-plus och deras närståendevårdare 90 %, personer 75-79 år och deras närståendevårdare 90 %, personer 75-79 år och deras närståendevårdare 50 %,
  Vaccinationstäckning på Åland 3
  Publicerad 21.1.2021
  Uppdaterad 12.4.2021