Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Aktuellt om coronavaccineringen

Ring till Aktuellt om coronavaccineringen
Telefontider
måndag 08:00-12:00
tisdag 08:00-12:00
onsdag 08:00-12:00
torsdag 08:00-12:00
Boka tid via webbokningen - se länken "Boka tid" högst upp på sidan. Ring om du har frågor.
Här finns vi
Åland Post, Flygfältsvägen 10, Sviby, Jomala. Adressen är sökbar i Google Maps - se länk nedan.
Om du har frågor om vaccineringen kan du ringa 018-538 323 måndag - torsdag kl. 8-12.
Vaccinationsordning och riskgrupper vid covid-19

ÅHS började vaccinera mot covid-19 den 4 januari och följer den prioritetsordning som THL har fastslagit - denna information är från THL:s webbplats.

Coronavirusvaccinet kan tas av alla som fyllt 16 år och som vill bli vaccinerade. 

Eftersom vaccinmängden är begränsad i början erbjuds vaccinet först till personer med större risk att insjukna i en allvarlig form av coronavirussjukdomen eller att bli utsatta för viruset till exempel i sitt arbete. 

Finlands vaccinationsordning:

1. Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar covid-19, personal och klienter på dygnet runt boende, annan social- och hälsovårdspersonal inom brådskande vården samt valbestyrelser och valförrättare som sköter hemmaröstning 

 1. Personal på intensivvårdsavdelningar
 2. Personal på vårdavdelningar och jouravdelningar som vårdar patienter som konstaterats eller misstänkts ha covid-19 samt personal inom prehospitala akutvården.
 3. Personal på infektionsmottagningar som vårdar patienter som konstaterats eller misstänkts ha covid-19- patienter, personal som tar coronaprov och laboratoriepersonal som gör coronavirusdiagnostik.
 4. Boende och personal inom heldygnsomsorgen, dvs. socialvårdens serviceboende och institutionsvårdens verksamhetsenheter med heldygnsomsorg för äldre 
 5. Annan social-och hälsovårdspersonal inom brådskande vården.
  I grupp 1.5 kan vaccineras social- och hälsovårdspersonal begränsat i de funktioner, som är enligt områdets utvärdering brådskande och kritiska. Dessa funktioner försäkrar patientens lagstadgade rätt till akut vård. 
  Till denna grupp hör bl.a.:
  - akuta psykiatriska enheters personal
  - nödvändig personal inom akuta mottagningsverksamheten (som t.ex. dygnet runt – jour och dagsjour)
  - personal på operations- och ingreppsenheter, som ger jourartad eller akut vård
  - personal på bäddavdelningar, som ger jourartad eller akut vård
  - personal som sköter förlossningar
  - personal inom akuta missbrukarvården
  - personal inom barnskyddets jourverksamhet.
   
 6. Valbestyrelser och valförrättare som sköter hemmaröstning
  Enligt den ändring av statsrådets förordning som trätt i kraft 19.4.2021 jämställs valbestyrelser och valförrättare som sköter hemmaröstning för 2021 års kommunalval i vaccinationsordningen med grupp 1.

  Till denna grupp hör de som fungerar som ordförande eller vice ordförande för eller medlem eller ersättare i de valbestyrelser som avses i 15 § 1 mom. 2 punkten i vallagen (714/1998) eller är sådana i 17 § i den lagen avsedda valförrättare som sköter hemmaröstning.

  Valnämnderna hör inte till denna grupp.

2. Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom

Äldre personer har stor risk att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. Också vissa grundsjukdomar ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom. 

 1. 80-åringar och äldre samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll*
 2. 75–79-åringar samt närståendevårdare och äldre personer som bor i samma hushåll*
 3. 70–74-åringar samt närståendevårdare som bor i samma hushåll* 
 4. 16-69-åringar som har en grundsjukdom som märkbart ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom
 5. 16-69-åringar som har en grundsjukdom som ökar risken att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom

* Alla personer i samma hushåll som fyllt 70 år kan vaccineras samtidigt, enligt den äldstas vaccineringstur, ifall detta är i praktiken möjligt att genomföra. 

3. Övrig befolkning

Enligt Statsrådets förordning som trätt i kraft 19.4.2021 vaccineras övrig befolkning i åldersgrupper börjande från de äldsta åldersgrupperna:

 • 60–69-åringar
 • 50–59-åringar
 • 40–49-åringar
 • 30–39-åringar
 • 16–29-åringar.

Social- och hälsovårdspersonal, som inte hör till grupperna 1.1-1.5, vaccineras enligt ålder med den övriga befolkningen. 

Barn under 16 år vaccineras inte ännu, eftersom vaccinerna ännu fått försäljningstillstånd bara för personer över 16 år eller 18 år. Forskning om vaccinering av barn är på gång. 

Utdelning av vacciner till och fördelning av vacciner mellan sjukvårdsdistriktens områden.

I enlighet med Statsrådets förordning betonas vaccin enligt regional fördelning sedan, när personer i grupperna 1-2 i vaccinationsordningen har haft möjlighet att få den första vaccindosen. Regional betoning har valts för att sjukvårdens bärkraft hotas då den lokala incidensen ökar och behovet av smittspårning och sjukhusvård ökar.

Regionala betoningen får inte fördröja andra vaccindoserna för dem som redan vaccinerats en gång. Vaccinerna som behövs för de andra doserna räknas bort från leveranspartierna före regional betoning.  
Den regionala betoningen genomförs så, att Institutet för hälsa och välfärd delar all Modernas vaccin och en tredjedel av AstraZenecas vaccin, som finns kvar efter att vaccinerna som behövs till andra doserna räknats bort, till de sjukvårdsdistrikt, där incidensen av bekräftade smittfall varit minst 100 per 100 000 invånare under de 14 dagar som föregår utdelningen av leveranspartiet.

Den andel av vaccinerna som avses ovan ska fördelas mellan sjukvårdsdistrikten i fråga på så sätt att det vid dimensioneringen av de vaccinmängder som delas ut till varje sjukvårdsdistrikts område utöver befolkningsmängden i området med lika stor viktning beaktas antalet bekräftade smittfall i området och antalet personer som tagits in för specialiserad sjukvård i området under de 14 dagar som föregår utdelningen av vaccinerna.

AstraZenecas vaccin får inte betonas regionalt i större mängd än vad antalet personer som hör till vaccinets målgrupp inom sjukvårdsdistriktets område tillåter.

Förordningens paragraf om regional betoning gäller till och med 31.5.2021. 

Mera information

Vägbeskrivning till Åland Post, Flygfältsvägen 10, Jomala (Google Maps)

 • Vaccinet är gratis.
 • Vaccin ges till alla som är 12 år eller äldre och önskar bli vaccinerade.

All coronavaccinering är på Åland Post

All coronavaccineringen sker på Åland Post, Flygfältsvägen 10. 

FPA ersätter resor till coronavaccination på samma villkor som för övrig sjukvård.

Just nu vaccinerar vi

 • 12 år och äldre. Läs om Coronavaccination av barn och unga på THL:s hemsida. 
  Boka tid via webbokningen. Tid för dos 2 ges i samband med vaccineringen. Dos 2 ges efter 6–8 veckor.
 • 70 år och äldre kan boka tid för dos 3 via webbokningen.

Vissa grupper rekommenderas ta en tredje dos vaccin efter sex månader

THL rekommenderar en tredje dos coronavaccin till dig som:

 • är 60 år eller äldre
 • hör till medicinsk riskgrupp 1 eller 2, se längre ned på denna sida.

Om du har kraftig nedsatt immunförsvar (läs mer nedan) rekommenderar vi att du bokar tid så snart som möjligt.

Om du fått dos 1 och dos 2 med för kort mellanrum (3–4 veckor) ska du också boka en tid för en tredje dos (läs mer nedan).

Coronavaccinet ger ett mycket gott skydd i åtminstone sex månader. Därefter sjunker skyddet gradvis men snabbast hos dem som hör till riskgrupp eller är äldre än 60 år. En tredje vaccindos minskar deras risk för att insjukna i allvarlig covid-19.

Boka tid för dos 3 via webbokningen

Boka tid för dos 3 via webbokningen - vi släpper tider enligt följande:

 • 70 år och äldre kan boka tid med start 27 oktober. Vaccineringen börjar 1 november.
 • Riskgrupp 1 och 2 kan boka tid med start 24 november. Vaccineringen börjar 29 november.
 • 60–70 år kan boka tid med start i mitten eller slutet av december.  Vaccineringen börjar i mitten eller slutet av december.

Observera att det måste ha gått sex månader sedan du fick dos 2.

Om du har kraftig nedsatt immunförsvar

Den tredje dosen får du efter att det har gått minst två månader sedan den andra dosen. Du får i första hand samma vaccin som den andra dosen.

Boka tid för dos 3 via webbokningen eller ring 018-538 323. Om du är osäker på om du ska ta dos 3 ska du kontakta din behandlande läkare.

Du hör till gruppen ”kraftigt nedsatt immunförsvar” om du har:

 • transplanterade organ
 • transplanterade stamceller
 • svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • autoimmunsjukdom som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
 • svår kronisk njursjukdom eller om du går på dialys
 • långt framskriden eller obehandlad HIV
 • annan svår immunbrist som bedömts av läkare.

Vaccinationen sker vid Åland Post i Sviby. Du kan samtidigt vaccinera dig mot säsongsinfluensan.

Om du har för kort tid mellan första och andra dosen

Om du fått första och andra dosen coronavaccin med bara 3–4 veckors mellanrum behöver du en tredje dos. Det ska ha gått minst 6 månader sedan den andra dosen. Doser som getts med för kort intervall skyddar sämre mot lindrig form av covid-19. Skyddet mot allvarlig sjukdom är fortfarande bra.

På Åland handlar denna grupp om dem som vaccinerades i början av året:

 • sjukvårdspersonal
 • personer på vissa äldreboenden. 

ÅHS företagshälsovård vaccinerar sjukvårdspersonal som behöver en tredje dos. ÅHS vaccinerar gruppen äldre på boenden i samråd med boendena.

Sällsynta biverkningar har rapporterats bland unga män som fått mRNA-vaccin

Dos tre rekommenderas inte till friska män under 30 år. I sällsynta fall har unga män som fått mRNA-vaccin drabbats av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation. Ännu vet man inte om en tredje dos vaccin kan förhöja risken för detta.

Vaccintyper 

På Åland används för närvarande enbart vaccinet Comirnaty från Pfizer för alla åldersgrupper.

Du kan boka om din tid via webbokningen

Boka tid via webbokningen. Du får en bokningskod och kan själv boka om tiden om du får förhinder.

Tiden mellan dos 1 och 2 bör vara 6–8 veckor. Om du har fått tid för dos 2 längre fram än 8 veckor kan du själv boka en ny tid via webbokning. När du kommer till din nya vaccinationstid avbokar vi den ursprungliga.

Dos 2 får inte ges tidigare än 6 veckor efter dos 1. Du får inte ett tillräckligt skydd mot covid-19 om du får doserna för nära varandra.

Om du ska ha dos 3 måste det ha gått minst 6 månader sedan du fick dos 2.

Vaccinationsintyg

ÅHS har tagit i bruk en del av Kanta-tjänsterna för vaccinationsintygen. Läs mer om vaccinationsintyget i nyheten Information om vaccinationsintyg (publicerad 5.7.2021).

Om du behöver ett intyg över din coronavaccination ska du logga in på Mina Kanta-sidor – där finns intyget digitalt.

Du behöver finskt personnummer och bankkoder för att logga in på Mina Kanta-sidor:

 • om du har finskt personnummer men inte bankkoder kan du vända dig till Hälsocentralen som kan skriva ut coronaintyget åt dig, telefon 018-538 500. 
 • om du inte har ett finskt personnummer men har vaccinerat dig på ÅHS kan Hälsocentralen skriva ett manuellt intyg över dina vaccinationer. Obs att det inte är jämförbart med ett coronaintyg från Kanta.

Dessa intyg är gratis – du måste själv ta reda på var det gäller. Mer avancerade intyg, t.ex. för resor utanför EU kostar.

Vaccinationsuppgifter och covidtestresultat finns i Kanta

ÅHS är ansluten till Kanta

också för överföring av coronavaccinationsuppgifter och covidtestresultat.

Vad är Kanta-tjänsterna?

Kanta är en helhet av digitala tjänster som ger dig möjlighet att sköta en del ärenden som gäller din hälso- och sjukvård elektroniskt.

I Kanta-tjänsterna ger du själv ditt samtycke till eller begränsar användningen av dina patient- och receptuppgifter.

Läs mer om Kanta-tjänsterna (kanta.fi)

Vad är Mina Kanta-sidor?

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst där du bland annat kan:

 • Se dina recept och begära att få dem förnyade.
 • Läsa uppgifter som har sparats i Kanta-tjänsterna utifrån besök du har gjort inom hälso- och sjukvården i fastlandet.
 • Ta del av information om hur patientuppgifter används, ge ditt samtycke till eller begränsa användningen av dina patient- och receptuppgifter.
 • Meddela din donationsvilja.
 • Uttrycka din vilja om vård i framtiden i ett livstestamente.

Läs mer om Mina Kanta-sidor (kanta.fi)

Samtycke 

Ditt samtycke behövs för att uppgifter som förmedlas via Kanta ska kunna användas för din vård mellan olika tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården. Samtycke ges via Mina Kanta-sidor.

Samtycke innebär att ÅHS kan använda hälso- och sjukvårdsuppgifter som är förmedlade via hälso- och sjukvården i övriga Finland. Du behöver bara ge ditt samtycke en gång och kan när som helst ändra ditt beslut.

På Mina Kanta sidor kan du hämta EU:s coronaintyg

EU:s coronaintyg innehåller tre olika intyg:

 • intyg över coronavaccination,
 • intyg över negativt covid-19-test och
 • intyg över genomgången coronavirussjukdom. 

Om testerna är tagna på ÅHS före 2.9.2021 finns det inte ett intyg över covid-19-test eller intyg över genomgången covid-19-sjukdom i Mina Kanta.

Om du av någon orsak inte själv har möjlighet att använda Mina Kanta sidor kan du kontakta hälsocentralen på telefon 018-538 500.

Läs mer om EU:s coronaintyg (THL:s webbplats)
 

Vaccinering av riskgrupper

THL har bestämt i vilken ordning coronavirusvaccin erbjuds personer under 70 år som lider av olika underliggande sjukdomar. Listan grundar sig på en medicinsk riskbedömning och målet är att erbjuda coronavaccin i så rättvis ordning som möjligt åt dem som behöver det mest.

Alla som är 16 år eller äldre och hör till riskgrupp kan ringa och boka vaccinationstid.

Riskgrupp 1

Riskgrupp 1 är personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19-sjukdom. Följande sjukdomar och tillstånd ingår i riskgrupp 1 (källa THL):

Organtransplantation eller stamcellstransplantation

Till gruppen hör personer som:

 • väntar på organtransplantation
 • genomgått en organtransplantation för högst sex månader sedan
 • genomgått  en stamcellstransplantation för högst sex månader sedan
 • använder immunsuppressiva läkemedel på grund av en stamcellstransplantation oberoende av när stamcellstransplantationen har utförts. 

Immunförsvaret försvagas av immunsuppressiv medicinering. I internationell litteratur löper personer som använder immunsuppressiva läkemedel mångdubbel risk för svår coronavirussjukdom.

Cancersjukdom under aktiv behandling

Till denna grupp hör personer som

 • lider av cancer som försvagar immunförsvaret kraftigt (till exempel leukemier och lymfom)
 • behandlas för cancer på ett sätt som kraftigt försvagar immunförsvaret
 • får läkemedelsbehandling av cancer som försvagar immunförsvaret för att minska symtomen eller bromsa cancersjukdomen
 • fått läkemedelsbehandling som kraftigt försvagar immunförsvaret och som avslutats högst 6 månader tidigare. 

Gruppen omfattar inte personer vars cancer har behandlats enbart kirurgiskt eller som får behandling som inte påverkar immunförsvaret. Sådan behandling är till exempel adjuvant hormonell behandling av bröstcancer.

I synnerhet hematologiska cancerformer, det vill säga blodcancer, såsom leukemi och lymfom, ökar risken för svår sjukdom, eftersom dessa former av cancer drabbar de celler som ansvarar för människans infektionsförsvar. Vid cancerbehandlingar används dessutom ofta läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret. 

Svår störning i immunförsvaret

Till gruppen hör personer som har:

 • svår ärftlig immunbrist
 • svårt nedsatt motståndskraft
 • HIV (CD4-hjälpcellnivå under 0,350 x 109 celler/l)
 • bortopererad mjälte
 • sällsynt sjukdom som påverkar immunförsvaret.

I denna riskgrupp orsakar sjukdomen i sig ett avvikande immunförsvar.

Till gruppen räknas inte lindriga avvikelser som är vanliga bland befolkningen, såsom IgA-brist eller avsaknad av lgA, brist på mannosbindande lektin eller partiell brist på komplementfaktor C4. 

Svår kronisk lungsjukdom

Gruppen omfattar bland annat personer med:

 • kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • lungemfysem
 • bronkdilatation
 • kronisk bronkit
 • cystisk fibros
 • tydligt nedsatt lungkapacitet (till exempel då ena lungan saknas)
 • astmatiker som under det senaste året har använt kortikosteroidmedicinering som intagits i tablettform via munnen. 

Dessa personer som lider av svårbehandlad astma vaccineras i grupp 1 (sjukdom eller tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19) och andra astmatiker i grupp 2 (sjukdom eller tillstånd som ökar risken för svår covid-19). 

Kroniska lungsjukdomar försämrar andningskapaciteten och kan därför försvåra coronavirussjukdomen. En coronavirusinfektion kan också leda till att den kroniska lungsjukdomen försvåras.

Det att astman måste behandlas genom kortisonbehandling i form av tabletter som intas oralt kan anses vara ett tecken på dålig vårdbalans. 

Svår kronisk njursjukdom

Till gruppen hör bland annat personer med:

 • en njursjukdom som kräver dialysbehandling
 • en glomerulär sjukdom
 • en njurskada i samband med blodtryckssjukdom eller diabetes
 • annan långvarig njursvikt. 

Man vet att svår njursvikt ökar risken för allvarliga infektioner. Dessutom kan en långvarig njursjukdom också försvåras till följd av en coronavirusinfektion. När man har undersökt coronaviruspatienternas risk att hamna på sjukhus, på intensivvårdsavdelning eller avlida, har njursvikt nästan utan undantag varit vanligare just hos dem som insjuknat allvarligast. 

En dansk undersökning visade att kronisk njursjukdom tredubblade risken för sjukhusvård jämfört med en person som inte hade kronisk njursjukdom. 

Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes

Gruppen omfattar personer med typ 2-diabetes som kräver läkemedelsbehandling.

Man vet att högt blodsocker ökar infektionskänsligheten. Dessutom försvårar en akut infektion behandlingen av diabetes.  Typ 2-diabetes har ofta samband med fetma, som också ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom.

Downs syndrom (vuxna)

Till gruppen hör 16 år fyllda med Downs syndrom. 

Downs syndrom förknippas med avvikelser i immunförsvarssystemet som bland annat visar sig som infektionskänslighet. Likaså kan problem orsakade av strukturfel i samband med syndromet (till exempel medfödda hjärtfel) försvåras till följd av en coronavirusinfektion.

Riskgrupp 2

Till riskgrupp 2 hör personer med följande sjukdomar eller tillstånd som ökar risken för svår covid-19 (källa THL):

Astma som kräver kontinuerlig medicinering

Till gruppen hör astmatiker som använder kontinuerlig medicinering mot sin astma och som ännu inte har vaccinerats i gruppen med svåra kroniska lungsjukdomar. 

Astma är en kronisk lungsjukdom som försämrar andningskapaciteten och som därför kan försvåra sjukdomen som orsakas av coronaviruset.

Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt

Till denna grupp hör bland annat patienter med:

 • hjärtsvikt
 • lung-hjärtsjukdom
 • sjukdomar i lungornas blodomlopp
 • hjärtmuskelsjukdomar
 • kranskärlssjukdom.

I gruppen ingår inte patienter med:

 • enbart förmaksflimmer som vårdas
 • enbart blodtryckssjukdom som är under kontroll
 • lindrigt klaffel.

En långvarig hjärtsjukdom kan göra det svårare att överleva en coronavirusinfektion. 

Tillstånd som stör andningen

Till gruppen hör bland annat patienter med:

 • hjärninfarkt
 • hjärnblödning
 • andningsförlamning
 • Parkinsons sjukdom
 • MS (multipel skleros)
 • CP-syndrom
 • andra förlamningssyndrom som stör andningen.

Autoimmun sjukdom som kräver läkemedelsbehandling

Till gruppen hör bland annat patienter med:

 • ankyloserande spondylit
 • ledgångsreumatism
 • ledinflammationer
 • ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom
 • psoriasis

och som på grund av sjukdomen får läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret, dvs:

 • cellgiftsbehandling
 • biologiska läkemedel
 • andra immunsuppressiva läkemedel). 

Läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret och som används för behandling av en autoimmun sjukdom kan öka risken för svår coronavirussjukdom. I synnerhet behandling med glukokortikoider ökar risken för svår sjukdom. 

Svår kronisk leversjukdom

Till sjukdomar i gruppen hör bland annat patienter med

 • leversvikt
 • leverfibros
 • levercirros. 

Bland annat cirrotiska tillstånd, oberoende av orsaken, försämrar chanserna att överleva en svår infektion. 

Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens

Gruppen omfattar insulinbehandlad typ 1-diabetes och binjureinsufficiens. 

Sömnapné

Till gruppen hör personer med diagnostiserad medelsvår eller svår sömnapnésjukdom.

Du har medelsvår sömnapné om du har över15 andningsuppehåll eller andningsdämpningar i timmen. Du har svår sömnapné om du har över 30 andningsuppehåll eller andningsdämpningar i timmen.  

Den främsta riskfaktorn för sömnapné är övervikt. Över hälften (50–70 procent) av dem som lider av sömnapné är överviktiga. 

Det är känt att många sjukdomar som har ett samband med övervikt (bland annat kärlsjukdomar och typ 2-diabetes) ökar risken för svår coronavirussjukdom.

Psykossjukdom

Gruppen omfattar patienter med:

 • schizofreni
 • schizotypa störningar
 • vanföreställningssyndrom

oberoende av vilken medicinering som används.

Dessutom omfattar gruppen även personer som använder klozapin-medicinering till vilken som helst psykisk sjukdom. 

Klozapin är ett psykosläkemedel som försvagar immunsystemet och ökar risken för lunginflammation. 

Sjuklig fetma (BMI minst 40)

Till gruppen hör personer vars viktindex (BMI) är 40 eller högre. 

I Finland har nästan 10 procent av dem som fått intensivvård på grund av covid-19 varit sjukligt feta (BMI ≥40) medan 1,3 procent av männen och 3,0 procent av kvinnorna i befolkningen är sjukligt feta. 

Det är känt att många sjukdomar som har ett samband med övervikt (bland annat kärlsjukdomar och typ 2-diabetes) ökar risken för svår coronavirussjukdom. I en fransk undersökning av diabetiker med typ 2-diabetes som vårdats på sjukhus på grund av covid-19 ökade övervikt risken för att få respiratorbehandling eller avlida.

Vaccinering för dig som flyttar, studerar eller arbetar på annan ort

Vaccinera dig på din hemort om möjligt

Du ska vaccinera dig på din hemort om det är möjligt. Orsaken är att vaccinerna fördelas enligt invånarantal i sjukvårdsdistrikten. Vaccineringen sker enligt turordning där riskgrupper och den äldre befolkningen vaccineras först – det är samma princip i hela EU.

Om du ska vistas på Åland önskar vi att du planerar din vistelse så att du kan bli vaccinerad på din hemort.

Ta helst båda doser vaccin på samma ort

Du ska helst ta dos 2 på samma ort som dos 1 – detta är särskilt viktigt om det rör sig om olika länder. Tar du dos 2 i ett annat land än dos 1 är det möjligt att du inte kan få ett digitalt vaccinationspass. Du behöver själv ta reda på möjligheterna i ifrågavarande land.

Du kan ta dos 2 i Sverige och få ett covidbevis

Du kan ta dos 2 i Sverige och få ett covidbevis om du har ett intyg över att du har fått dos 1. Intyget kan vara coronaintyget i Kanta (rekommenderas) eller ett pappersintyg utfärdat av hälsocentralen.

Kontakta vården i den region där du bor i Sverige och rådgör innan du bokar vaccinationstid. För att få ett svenskt covidbevis måste du ha svenskt personnummer och bank-ID.

Vid längre vistelse på Åland

Om du är skriven i Finland eller i ett annat EU-land men vistas långvarigt på Åland har du rätt att bli vaccinerad här (rätten till nödvändig vård).

 • Om du besöker din hemort kan du låta vaccinera dig där.
 • Om du vistas på Åland längre än två månader kan du låta vaccinera dig här om vaccinationsturen för din grupp infaller under din vistelse.
 • Om du arbetspendlar rekommenderar vi att du vaccinerar dig på din hemort.

Vid säsongsarbete

Om du ska arbeta på Åland flera månader har du rätt att få vaccin trots att du inte är skriven här. Du får ett tillfälligt personnummer och kan få ett vaccinationsintyg efter dos 2 – intyget är ett läkarintyg som kostar. 

Vid flytt

Om du nyligen flyttat till Åland

Om du nyligen har flyttat till Åland eller planerar flytta men inte har ett finskt personnummer: skaffa först ett personnummer, sedan kan du boka tid.

Om du flyttar inom EU

Om du flyttar inom EU har du rätt att få vaccinet på den nya orten, oberoende av om du skriver dig där eller inte.

Vid studier på annan ort

Första årets studerande i Sverige

Om du ska flytta till Sverige för studier kan du komma hem för att få dos 2. Om det är möjligt kan du ta dos 2 på studieorten – kontrollera att du har rätt till ett vaccinationsintyg.

Om du fått dos 1 på Åland har du ett digitalt intyg över det i Kanta som du kan uppvisa om du tar dos 2 på annan ort.

Ålänningar som studerar i Sverige

Om du vistas mer än 2 månader på Åland under sommaren har du rätt att få vaccinet här när det är din åldersgrupp som står på tur, även om du är skriven i Sverige. Du kan sedan ta dos 2 på den ort där du är skriven.

Om du har kvar finskt personnummer och bankinloggning kan du få ditt intyg över vaccineringen i Kanta. Detta rekommenderas – då behöver du inget skilt intyg från ÅHS.

Ålänningar som studerar i Finland

Om du studerar i Finland har du rätt till vaccin på din studieort oberoende om du är skriven där eller inte. Du får ett vaccinationsintyg via Mina Kanta-sidor.

Gör så här när du kommer för vaccinering

Vi ber dig följa detta för att vaccineringen ska bli så säker och snabb som möjligt:

 • Kom på bokad tid och bara om du är frisk.
 • Använd munskydd eller mask.
 • Desinficera händerna när du kommer och när du går.
 • Håll avstånd till andra (mer än två meter) när du väntar.
 • Ta med FPA-kort eller annat ID-kort. Ta fram det när du väntar.
 • Klä dig så att det är lätt att komma åt din överarm.
 • Efter vaccinationen måste du vänta 15 minuter.

Anmäl ovanliga biverkningar

Du kan fortsätta leva ett normalt liv efter vaccinationen. Biverkningar är sällsynta men du kan få lindriga symtom som till exempel:

 • huvudvärk
 • led- och muskelsmärta
 • feber
 • frossa
 • trötthet
 • illamående.

Där du blivit stucken kan du få:

 • värmekänsla
 • rodnad
 • svullnad
 • smärta
 • klåda
 • hudutslag.

Symtomen försvinner vanligen inom några dagar. Du kan läsa mera om symtom i THL:s anvisningar till dig som fått coronavirusvaccin.

Om du får andra biverkningar än dessa ska du meddela hälsocentralen. De dokumenterar biverkningarna i din journal och gör en anmälan till Fimea. Du kan också själv göra en anmälan direkt till Fimea (säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedel i Finland):

  Tidtabell för coronavaccineringen

  Det här är den planerade tidtabellen för coronavaccinering på Åland:

  • prioriterade personalgrupper inom ÅHS – påbörjades 4.1.2021
  • personal inom äldreomsorgen – påbörjades 19.1.2021
  • boende i äldreomsorgens dygnetruntvård – påbörjades 19.1.2021
  • 80-plus år och deras närståendevårdare – påbörjades 30.1.2021
  • 75–79 år och deras närståendevårdare – påbörjades 20.2.2021
  • 70–75 år och deras närståendevårdare – påbörjades 2.3.2021
  • yngre än 70 år som hör till medicinsk riskgrupp 1 – påbörjades 22.2.2021
  • yngre än 70 år som hör till medicinsk riskgrupp 2 – påbörjades 13.4.2021
  • övrig befolkning – påbörjades 17.4.2021
  • dos 3 för dem som fått dos 1 och dos 2 med för kort intervall – påbörjades 23.9.2021
  • dos 3 för 70-plussare – påbörjas 1.11.2021
  • dos 3 för riskgrupper - påbörjas 29.11.2021
  • dos 3 för 60–70 år - påbörjas mitten/slutet av december. 

  Mera information om vaccineringen

  Läs mer om vaccinet på THL:s webbplats:

  Coronanyheter på startsidan

  Vi publicerar kontinuerligt coronanyheter på startsidan - se nyhetsarkivet

  Detaljbild av hand som håller i vaccineringsspruta - blå bakgrund med stora coronavirus.

  Så här många är vaccinerade på Åland

   
  Antal dos 1 Procent
  23 128 75,8 %
  Antal dos 2 Procent
  22 203 72,9 %

  Uppdaterad 25.10.2021 (uppdateras måndagar, procenten räknas på hela Ålands befolkning, dvs drygt 30 000 invånare).

  Vaccinationstäckning (%) per åldersgrupp på Åland (THL)

  Så här många är vaccinerade i hela Finland (THL)

  Publicerad 21.1.2021
  Uppdaterad 27.10.2021