Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Personer som fyllt 70 år rekommenderas ta en fjärde dos coronavaccin

Personer som fyllt 70 år kan redan nu boka tid för en fjärde dos coronavaccin på ÅHS.

Coronapandemin förvärras troligen i höst. Samtidigt börjar vaccinationsskyddet för äldre åldersgrupper avta. Även personer som hör till riskgrupper kan behöva förstärka sitt vaccinationsskydd för att undvika att drabbas av allvarlig covid-19 som kräver sjukhusvård. 

Därför har THL justerat sina vaccinrekommendationer, vilket man preliminärt informerade om redan 8 juli. 

Hittills har THL rekommenderat den fjärde vaccindosen för: 

  • personer över 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar 
  • personer som fyllt 80 år  
  • äldre personer som bor på vårdhem 
  • äldre personer inom hemvården eller närståendevården, samt för andra äldre personer vilkas hälsa och funktionsförmåga har försämrats på samma sätt, och som inte klarar sig ensamma hemma 
  • de 70–79-åringar som hör till riskgrupperna för en allvarlig coronavirussjukdom. 

På Åland har 90 % av alla som är över 80 år tagit tre vaccindoser, och 56 % har tagit fyra.  

En fjärde dos åt alla som fyllt 70 år 

Från och med 19 juli erbjuder ÅHS en fjärde dos coronavaccin åt alla som fyllt 70 år.  

Det baserar sig på den ändrade rekommendation som THL publicerade 18 juli. Man har ändrat rekommendationen eftersom de europeiska myndigheterna EMA och ECDC den 11 juli publicerade en rekommendation om att en fjärde dos ska ges till alla som fyllt 60 år och till personer som hör till riskgrupper. Det finns för närvarande inte evidens för att friska personer under 60 år eller hälso- och sjukvårdspersonal skulle ha nytta av en fjärde dos.

Den fjärde vaccindosen ges tidigast 3 månader efter den tredje. 

Personer som har fått tre vaccindoser och även har haft en covid-19-infektion behöver inte för tillfället en fjärde dos. Man ska tänka på att det ska ha gått minst 6 veckor mellan en vaccindos och en infektion för att de ska räknas som två händelser. 

Senare kommer ÅHS att erbjuda en fjärde dos åt alla som är 18 - 69-år och hör till en medicinsk riskgrupp. Ytterligare därefter erbjuds en fjärde dos till alla 60 - 69-åringar, som inte hör till medicinsk riskgrupp. ÅHS informerar när det är dags. 

Vaccinationerna ges på hälsocentralen 

Den som fyllt 70 år kan boka en tid för sin fjärde dos på ÅHS webbokning under Hälsocentralen i Mariehamn. Vaccinationerna ges på Hälsocentralen. Hälsocentralen i Godby är ännu stängd till 7 augusti. 

För den fjärde dosen används Pfizer-BioNTechs vaccin Comirnaty såsom tidigare. Först senare i höst är kommer det möjligtvis nya vaccin som är designade mot virusets varianter. De nuvarande vaccinen skyddar väl mot allvarlig sjukdom och är de som rekommenderas för de nu aktuella grupperna.

70 - 79-åringar i skärgårdskommunerna ska kontakta hälsovårdaren och boka tid för dos 4. 

Publicerad
Uppdaterad