Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ny medicin mot covid 19 infektion till patienter med mycket stor risk för svår infektion

Paxlovid är verksamt tidigt vid covidinfektion för patienter med hög risk för allvarlig covidinfektion. Innan medicinering påbörjas ska diagnosen säkras med PCR test.  

Behandlingen ska påbörjas  inom 5 dagar från symptomdebut.  

Tillgången är mycket begränsad och behandling är därför endast avsedd för patienter med  kraftig immunsuppression och  ovaccinerade med riskfaktorer.  

   

A)  Mycket kraftigt ökad risk  för svår coronavirussjukdom, oberoende av vaccinationsstatus  

· Organtransplantation eller stamcellstransplantation  

Till gruppen hör personer som väntar på organtransplantation eller som genomgått en organtransplantation eller en stamcellstransplantation för högst sex månader sedan. Till gruppen hör också alla personer som använder immunsuppressiva läkemedel på grund av en stamcellstransplantation oberoende av när stamcellstransplantationen har utförts.  

· Cancersjukdom under aktiv behandling  

Kraftigt immunnedsättande cancer eller behandling.  

Personer som behandlats med Rituximab (Mabthera).  

· Svår störning i immunförsvaret  

Svår ärftlig immunbrist eller av annan orsak nedsatt motståndskraft.  

   

B)  Mycket kraftigt ökad risk  för svår coronavirussjukdom, ovaccinerad.  

· Svår kronisk lungsjukdom  

· Läkemedelsbehandlad diabetes typ 2  

· Downs syndrom  

   

C)  Riskgruppspatient  över 40 år och  ovaccinerad.  

· Astma med regelbunden behandling  

· Svår hjärtsjukdom  

· Neurologisk sjukdom som påverkar andningen  

· Immunmodulerande läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom  

· Svår kronisk leversjukdom  

· Diabetes typ 1 eller binjuredysfunktion  

· Svår eller medelsvår sömnapne  

· Sjuklig fetma, BMI > 40 (Behandling kan övervägas även till yngre)  

   

D)  Paxlovid kan även ges till hemmaboende över 80 åringar som fått färre än 4 vaccindoser.  

Särskilt hos äldre är det viktigt att noga överväga läkemedelsnyttan kontra biverkningar och interaktioner innan eventuell insättning.  

   

Bedömning och provtagning   

Patienter tillhörande riskgrupper kan boka testning via ÅHS:s webbokning. Patienter kan även kontakta sin egen mottagning alternativt hälsocentralen för telefonbedömning och PCR-provtagning. Vid behov av medicinsk bedömning hänvisas patienten till hälsocentralen eller akuten.

Publicerad 4.7.2022
Uppdaterad 4.7.2022