Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

eurosedlar och ett stetoskop

Handbok för patientavgifter, förändringar from 1.1.2023

Ålands hälso- och sjukvårdsverksamhet regleras av LL om hälso- och sjukvård ÅFS 2011/114. Avgifterna inom hälso- och sjukvården är i huvudsak underställda åländsk lagstiftning och regleras i landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård ÅFS 2007/23, ÅFS 2007/78, ÅFS 2009/67, ÅFS 2011/82 och ÅFS 2016/93 samt ÅFS 2018/100.

Ålands hälso- och sjukvårdsverksamhet regleras av LL om hälso- och sjukvård ÅFS 2011/114. Avgifterna inom hälso- och sjukvården är i huvudsak underställda åländsk lagstiftning och regleras i landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård ÅFS 2007/23, ÅFS 2007/78, ÅFS 2009/67, ÅFS 2011/82 och ÅFS 2016/93 samt ÅFS 2018/100.

Ålands landskapsregering fastställer patientavgifterna och enligt landskapslagen om Ålands hälso- och sjukvård § 17 beslutar styrelsen om ” andra avgifter och ersättningar för de varor och tjänster som Ålands hälso- och sjukvård säljer eller producerar”.

Patientavgifterna är i huvudsak samlade i handboken för patientavgifter. Den fastställdes senast av Ålands landskapsregering den 1 februari 2022.

En arbetsgrupp tillsatt av Ålands landskapsregering (med start mars 2022) har arbetat med förändringsförslag och olika utredningar. Detta arbete har lett till ett förslag om några mindre ändringar och förtydligande som beräknas träda i kraft från 01.01.2023.

Följande förändringar och förtydligande finns i handboken:

 • Kapitel 3, Avgiftsfria tjänster
  • Förtydliganden i sista stycket (sid 6). Undersökningar av närståendevårdarnas (med avtal) välmående och hälsa samt sådana hälsotjänster som stöder närståendevårdarnas välmående och vårduppdrag är avgiftsfria.

 

 • Kapitel 6, Öppenvård
  • Förtydligande gällande avgifter för telefonbesök, gäller även terapi och vårdpersonal. Avgiften gäller fortsatt inte läkare inom primärvården och inte heller uppföljning av förlossning eller inom psykiatriska kliniken. (sid 8)
  • Avgift för Individuell träning eller självträning i sal efter program har tagits bort då den inte är aktuell (tidigare 10 euro).

 

 • Kapitel 7, Vård på avdelning
  • En dygnsavgift för kortvarigvård på akutavdelningen 48 euro (sid 9).

 

 

Bilaga 1              Handbok för patientavgifter från och med 1.1.2023. 

Publicerad 2.1.2023
Uppdaterad 2.1.2023