Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands hälso- och sjukvårds integritetspolicy

I all vår verksamhet iakttar vi de grundläggande principerna inom integritetsskyddet,

  • att inte samla in mer information än vad som behövs,
  • att inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och
  • att inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

Vi ser till att uppgifterna om våra patienter är tryggade och konfidentiella. Vi upplyser patienterna om vilka uppgifter vi har om dem och i vilka syften de används.

Enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) ska en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården upprätta och förvara patientdokument och hemlighålla uppgifterna i dem enligt lagen om patientens rättigheter (785/1992). I social- och hälsovårdsministeriets förordningar om journalhandlingar (298/2009) finns bestämmelser om de basuppgifter som ska dokumenteras i en patientjournal och om de anteckningar som ska göras i vården. (THL, 2015 s. 17)

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Var och en kan kontrollera sina egna registeruppgifter hos ÅHS. Du har rätt att kontrollera uppgifterna kostnadsfritt en gång om året. Begäran om att få kontrollera uppgifterna ska göras skriftligt. Alla har rätt att kräva att en felaktig registeruppgift rättas. Begäran om rättelse ska göras skriftligt och tillräckligt specificerat.

Varifrån hämtas uppgifter om dig?

Uppgifter om patienten fås av patienten under vårdbesöket. Om patienten samtycker kan uppgifter inhämtas från andra vårdinrättningar, detta görs genom ett skriftligt samtycke. Personuppgifterna får vi från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Till vad behövs uppgifterna om dig?

För att kunna ge en patientsäker sjukvård och kunna föra en lagstadgad dokumentation om vårdförloppet samt vid administration av sjukvården till exempel vid fakturering och försäkringsärenden.

Till vem kan uppgifter om dig lämnas ut?

Vi lämnar ut patientuppgifter i begränsad mån. Patientuppgifterna är konfidentiella och de anställda som behandlar patientuppgifter har tystnadsplikt. patientuppgifter ges åt andra myndigheter, ifall det finns stöd i lag att lämna ut uppgifterna eller patienten samtyckt till det.

Vem på ÅHS har tillgång till uppgifter om dig?

Uppgifter om patienter får behandlas bara av de tjänstemän på ÅHS som behöver dessa då de ska vårda patienten och av de som sköter administrationen kring vården. Alla tjänstemän på ÅHS är bundna av lagstadgad tystnadsplikt. Det innebär att tjänstemannen inte får yppa sådana uppgifter som hon eller han har fått veta i samband med sitt arbete och som är sekretessbelagda enligt lagstiftningen.Tystnadsplikten gäller alltid, även på fritiden och efter att anställningen hos ÅHS har upphört.

Har du frågor om dina personuppgifter?

Du kan kontakta Ålands hälso- och sjukvårds dataskyddsombud (telefon: 018-12 900, epost: dpo@ada.ax) om du har frågor angående hur dina personuppgifter hanteras.

Publicerad 16.12.2019
Uppdaterad 11.5.2020