Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Hantera din depression

Obs! All gruppverksamhet håller stängt tillsvidare på grund av covid-19.

Tid: måndagar klockan 9.30-11.00 med start 24.2.2020.
Plats: konferensrummet Kobben på våning 2, psykiatriska kliniken.
Kursledare: Rita Nordberg (rita.nordberg@ahs.ax) och Päivi Pennanen-Mäkinen (paivi.pennanen-makinen@ahs.ax)

Lär dig att förebygga och hantera depression i grupp

Hantera din depression är en handledd grupp som arbetar med att lära sig att förebygga och hantera depressionstillstånd. Målet med gruppen är att med självhjälpsmetoder, föreläsningar och gruppdiskussioner få verktyg för att förkorta depressionsepisodens längd och göra depressinepisoderna mindre kraftiga.

Du får träffa andra med liknande erfarenhet och får stöd och kunskap genom kamratstöd.

Stress, utbrändhet och depression hör ihop och blir lätt en ond cirkel. Gruppen är en form av självstudier, med syftet att förebygga och bryta den onda cirkeln. Målet med de systematiska självstudierna är att öka medvetenheten om sina sinnesstämningar och få verktyg att påverka dem. Man studerar med hjälp av arbetsbokens uppgifter hur aktiviteter, tankar, problemlösningsmetoder och sociala relationer påverkar humöret. Gruppen hjälper en att bygga upp en egen ”verktygsback” för att förebygga och lindra depression.
(Källa: Mieli)

Vi använder oss av en kursbok som delas ut till alla deltagare vid första kurstillfället. Boken behandlar olika teman kring ämnet depression och består av tio lektioner. Till alla lektioner hör uppgifter och hemövningar som utförs på egen hand mellan gruppträffarna. Allt vi pratar om i gruppen, stannar i gruppen.

Anmälan till gruppen kan göras via din kontaktperson inom psykiatriska kliniken eller via mail till gruppledarna (se mailadress nedan). Du får en bekräftelse om det finns plats i gruppen.

Publicerad 20.1.2020
Uppdaterad 25.3.2020