Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

lab utrustning

Legionella konstaterad i delar av vattnet på hotell i Mariehamn

Det har konstaterats förhöjda halter av legionella-bakterier i hushålls- och bruksvattnet i vissa delar av vattensystemet på hotell Arkipelag i Mariehamn. Proverna togs i början av oktober.  Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM har utfört provtagning och kartläggning i samråd med Institutet för hälsa och välfärd, THL. Till följd av de förhöjda legionella-halterna har vissa rum tillfälligt tagits ur bruk och man har vidtagit saneringsåtgärder i samråd med berörda myndigheter. Med kontrollprov följer man upp om de vidtagna åtgärderna varit tillräckliga för att avhjälpa problemet.

Info om legionella (THL):

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/sjukdomar-och-bekampning/sjukdomar-och-sjukdomsalstrare-a-o/legionella

https://thl.fi/sv/web/miljohalsa/vatten/legionellabakterier-i-vattensystemen

Publicerad
Uppdaterad