Patientens rättigheter

Vår ambition är att ge god och individuell vård till alla våra patienter. Det är viktigt för oss att du får den vård och omsorg du behöver och att du känner dig nöjd. Trots det uppstår ibland missförstånd och konflikter i vård och behandling.

Beställning av egna patientuppgifter
Om behov uppkommer för dig som patient att se din egen patientjournal, ska du skriva ut och fylla i en beställningsblankett. Du kan beställa utdrag ur patientjournalen både från primärvården, d.v.s. hälsocentral eller hälso- och sjukvårdsmottagning, och från specialsjukvården. Tänk på att skicka in beställningen i god tid innan du behöver journalutdraget då hanteringen av ditt ärende kan ta några dagar.

Om du beställer utdrag ur ditt barns journal och barnet är över 15 år behövs barnets underskrift.

Blanketten sänder du till Ålands hälso- och sjukvård, Journalarkivet, PB 1055, 22111 Mariehamn. För att skriva ut blanketten, se länk under Läs mer.

Obs! Du måste göra två skilda beställningar om du vill ha uppgifter från både primärvården och specialsjukvården, m.a.o. lämnar du in två ifyllda och underskrivna blanketter.

Begäran om logguppgifter ur patientregistret
Du kan även begära ut logguppgifter ur den elektroniska patientjournalen/-registret om du av någon orsak har behov av att se vem som tagit del av vilka uppgifter.

Använd då blanketten för "Begäran om logguppgifter ur patientregistret", skicka den underskriven till Ålands hälso- och sjukvård, Vårdchefens kansli, PB 1055, 22111 Mariehamn. För att skriva ut blanketten, se länk under "Läs mer".

Om du efter att ha tagit del av logguppgifterna gällande din patientjournal/register anser att det finns misstankar om sekretessbrott har du rätt att begära om utredning av logguppgifter. Använd då blanketten "Begäran om utredning av logguppgifter vid misstanke om sekretessbrott".

Skriftlig anhållan med motivering skickas till Ålands hälso- och sjukvård, Vårdchefen, PB 1055, 22111 Mariehamn
För att skriva ut blanketten, se länk under Läs mer.

Anmärkning, synpunkter
De flesta problem löses lättast med direkt kommunikation med den som vårdat dig, om möjligt vänd dig därför direkt dit. Om det inte hjälper kan du kontakta närmaste högre chef - avdelningsskötare, överskötare eller klinikchef. Om anmärkningen rör en klinikchef kan chefläkaren kontaktas.

Klagomål
Ifall du inte är nöjd med resultatet av anmärkningen kan du göra ett klagomål. Ett klagomål riktas till Ålands landskapsregering.

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. 

Du kan även vända dig till klient- och patientombudsmannen som hjälper dig och som du kan läsa mer om nedan.

Klient- och patientombudsmannen
Om du har synpunkter eller frågor angående vården ska du alltid kontakta patientombudsmannen. Ombudsmannen ger patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av klient- och patientlagen samt informerar om patientens rättigheter.
Mer om klient- och patientombudsmannen kan du läsa om på dennes hemsida. Se länk under Läs mer.

Patientförsäkringscentralen
Patientförsäkringscentralen prövar om du har rätt till ersättning enligt patientskadeförsäkringen. Försäkringen gäller när du drabbats av en skada i samband med en behandling på sjukhus, vid läkarmottagning eller hos tandläkaren. Den gäller också skador i samband med undersökningar och transporter.

Blanketter finns hos socialkuratorerna och hos patientombudsmannen. De hjälper dig att fylla i dem.

Strax Online