Vård utanför Åland

För att kunna erbjuda ålänningarna den sjukvård som ÅHS egna resurser inte kan tillgodose är vård utanför Åland nödvändig. 

De medicinska aspekterna är alltid avgörande när vi remitterar patienter till vård utanför Åland. De inverkar också i beslutet till vilket sjukhus remitteringen sker. Beslutet om remittering görs alltid i samförstånd med patienten.

Vi strävar efter att bemöta patientens önskemål om att få vård på sitt modersmål. Om modersmålet är svenska förutsätter vi att vården vid remissjukhuset sker på svenska samt att sjukhuset bemöter patienten, anhöriga och medföljande vårdpersonal på svenska. Även i kontakten med ÅHS används svenska.

För att ÅHS ska bekosta vård utanför Åland behöver patienten ha remiss och betalningsförbindelse som är godkänd av respektive klinikchef.

Patienten betalar i första hand de patientavgifter som respektive sjukhus uppbär, alternativt fakturerar ÅHS patientavgift enligt ÅHS Patientavgifter som du hittar under Läs mer. Genom att uppvisa kvitto över dessa avgifter vid ÅHS' kassa beaktas avgifterna i högkostnadsskyddet.

Transportkoordinator
Fr.o.m. 01.04.2010 finns en transportkoordinator vid ÅHS som hjälper till vid samordnandet och genomförandet av patienttransporter. Mer information om detta hittar du under Läs mer här till höger.

Koordinator för gränsöverskridande vård
Tfn +358 (0) 18 53 5418

 

Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 

Läs mer

Mer om huvudprinciperna för vård utanför Åland hittar du i vårt informationsblad:

 


Strax Online