Ambulansverksamhet

Ambulanssjukvården på Åland upprätthålls av Mariehamns Räddningsverk på uppdrag av ÅHS. Dygnet runt finns tre stycken ambulanser tillgängliga för att hjälpa dig vid akuta sjukdomsfall och allvarliga olyckshändelser.
Samtliga ambulanser är stationerade i Mariehamn. Räddningsverkets ambulanspersonal bemannar också helikoptern vid primäruppdrag, främst till skärgårdsöarna.

Ambulanssjukvården är under stor utveckling och idag påbörjas medicinsk behandling redan i hemmet att jämföra med förr i tiden då ambulansen endast var ett transportmedel för sjuka och skadade patienter.

Personalen, som är en blandning av brandmän, ambulanssjukvårdare och ambulanssjukskötare, har utöver sin grundutbildning även regelbunden fortbildning tillsammans med akuten. Vid behov genomförs kurser i PHTLS (PreHospital Trauma Life Support) och ATSS (Akut Trauma Sjukvård för Sjukskötare) gemensamt med akutmottagningens personal. Därtill finns två utbildningsdagar/år med aktuella ämnen som innehåll, detta utöver den dagliga övningsverksamheten.

Ambulanssjukvården i siffror

Årligen utför ambulanssjukvården mellan 2500-2800 uppdrag.
Vid behov av ambulans ringer du 112 och kommer därmed till landskapets alarmcentral där en alarmoperatör bedömer hur allvarlig olyckan eller sjukdomsfallet är och efter det alarmeras ambulansen som rycker ut efter angiven skyndsamhetsgrad.

Procentuell fördelning av skyndsamhetsgrad 2013:

  • A-larm 13% (livshotande/mycket brådskande)
  • B-larm 32% (brådskande)
  • C-larm 46% (icke brådskande)
  • D-larm 9% (tidsbeställt/ej akut)

Ambulanssjukvårdens organisation

Vid årsskiftet 2014/2015 togs en ny förordning i bruk som reglerar den prehospitala akutsjukvården på Åland. 
Akutbilen med personal


Förordningen ställer nya krav på kompetensnivåer i inom ambulanssjukvården vilket resulterat i att "vårdnivå" införts på samma sätt som resten av landet samt att ambulanssjukvårdarnas kompetenskrav på basnivå tydliggjorts. Därtill kom kravet på en fältchefsfunktion dygnet runt.

Resultatet är att fem ambulanssjukskötare bemannar en fältchefsfunktion som finns tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan (se bild). Enheten rycker ut som medicinskt stöd på akuta uppdrag och utgör på plats hos patienten ett "vårdnivåteam" tillsammans med ambulanssjukvårdarna på Räddningsverket.

Det är inte bara akuta uppdrag som utgör ambulanssjukskötarens/fältchefens arbetsdag. Under några timmar är fältchefen stationerad på akuten och utför arbetsuppgifter på avdelningen. Fältchefen kan också åka på olika bedömningsuppdrag för att på plats klargöra bästa transport- eller behandlingssätt för patienten. Därtill ingår administration och övningsverksamhet för övrig ambulanspersonal.

Fältchefen har även fått ett mycket värdefullt verktyg att arbeta med vid livshotande sjukdomsfall där tiden är avgörande - Första insatsgrupper. ÅHS beslutade 2014 att Första Insatsverksamheten skulle ingå i prehospital akutsjukvård på Åland och fältchefen kan därmed besluta i att få ut en enhet med HLR- och första hjälpenutbildade personer i områden där ambulansen har långa framkörningstider.

Kontakt

Medicinskt
ansvarig läkare

Petter Westerberg
petter.westerberg@ahs.ax


Tf räddningschef
Karl Nordlund
Telefon: 0457-313 5481
karl.nordlund@mariehamn.ax

Ledande
prehospital fältchef

Tom Göstas
Telefon: 0457-313 5486
tom.gostas@mariehamn.ax


Ambulansens
tjänstgörande fältchef

Telefon: 0457-313 5484
rv-ambulans@mariehamn.ax
Strax Online